Podmienky na zaraďovanie do zoznamu jednorazových vzdelávacích aktivít akceptovaných SKP ako súčasť ďalšieho vzdelávania

Organizácia vzdelávania

Zoznam vzdelávacích aktivít a žiadosť o zaradenie do zoznamu vzdelávacích aktivít

Proces schvaľovania žiadosti o akceptovanie vzdelávacej aktivity ako súčasti sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a žiadosti o priznanie kreditov podľa Vyhlášky MZ SR. č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov je realizovaný nasledovne:

 • Žiadosť o pridelenie kreditov vzdelávacej aktivite podáva organizátor vzdelávacej aktivity elektronicky (mailom na mail: kreditacia@komorapsychologov.sk) najneskôr 4 týždne pred konaním vzdelávacej aktivity, prípadne poštou
 • prílohou žiadosti sú: pozvánka na podujatie/program, potvrdenie o oprávnení realizovať vzdelávanie (organizátor predkladá iba ak žiada o schválenie vzdelávacej aktivity v Slovenskej komore psychológov od roku 2016 1x), doklady lektorov (pokiaľ nie sú registrovanými psychológmi v Slovenskej komore psychológov)
 • žiadosti schvaľuje Prezídium Slovenskej komory psychológov, ktoré rozhodne o zaradení alebo nezaradení aktivity do zoznamu vzdelávacích aktivít, ktoré akceptované ako súčasť sústavného vzdelávania a o pridelení počtu kreditov,
 • organizátor vzdelávacej aktivity obdrží e-mailom potvrdenie o schválení vzdelávacej aktivity s uvedením čísla vzdelávacej aktivity a pridelenom počte kreditov,
 • v prípade, že organizátor vzdelávacej aktivity požiada o zverejnenie vzdelávacej aktivity v zoznam schválených vzdelávacích aktivít (kalendár aktivít), komora vzdelávaciu aktivitu zverejní na www.komorapsychologov.sk a na facebooku SKP
 • v súčasnosti vzhľadom na technickú zmenu web stránky nie je možné reklamovať vzdelávacie aktivity platenou reklamou

Žiadosť o schválenie vzdelávacej aktivity, vzor prezenčnej listiny, vzor správy garanta, vzor potvrdenia nájdete v časti webu

Dokumenty_PRE ORGANIZÁTOROV VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT


Upozornenie: SKP neakredituje jednotlivé akcie, ani výcvikové programy. Žiadosti o akreditáciu programov sa predkladajú jednotlivým ministerstvám alebo inštitúciám príslušným na ich schvaľovanie. Akreditované programy sa spravidla končia záverečnou skúškou.


SKP registráciou potvrdzuje, že schválené akcie bude akceptovať ako súčasť ďalšieho vzdelávania psychológov.

Organizátorov vzdelávacích aktivít upozorňujeme na nasledovné povinnosti, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy (podľa § 75 ods. 1 až 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov) a pravidiel schvaľovania a spracovania vzdelávacích aktivít v SKP:

a.) voči účastníkom: vydať účastníkom potvrdenie o účasti s vymedzením získaných kreditov (vzor nájdete na web stránke SKP)
b.) voči Slovenskej komore psychológov (ďalej SKP):

 • doručiť SKP (poštou alebo scany mailom na adresu: kreditacia@komorapsychologov.sk) prezenčné listiny najneskôr do 14 kalendárnych dní po uskutočnení vzdelávacej aktivity, a to za každý deň aktivity podpísanú samostatne, pričom každá musí byť podpísaná - uzatvorená garantom alebo organizátorom aktivity, potvrdzujúcim súčet účastníkov
 • doručiť do SKP hodnotiacu správu odborného garanta najneskôr do 14 kalendárnych dní po uskutočnení vzdelávacej aktivity
 • prezenčnú listinu a správu garanta v prípade zasielania komore mailom z dôvodu ochrany osobných údajov zaheslujte číslom vzdelávacej aktivity
 • písomne oznámiť SKP (poštou alebo mailom na adresu: kreditacia@komorapsychologov.sk), že sa VA neuskutoční najneskôr do 14. kalendárnych dní po plánovanom termíne,
 • uhradiť administratívny poplatok za spracovanie vzdelávacej aktivity 20 EUR v stanovenom termíne splatnosti poplatok za posúdenie VA na základe faktúry vystavenej zo strany SKP a to i v prípade, že sa vzdelávacia aktivita neuskutoční (je zrušená),
 • uhradiť poplatok za kredity (výpočet celkovej sumy: počet kreditov x 0,3 EUR x počet osôb - účastníkov vzdelávacej aktivity) na základe faktúry vystavenej zo strany SKP v stanovenom termíne splatnosti,
 • v prípade, že sa zmení termín vzdelávacej aktivity bezodkladne po rozhodnutí o zmene termínu oznámiť túto skutočnosť písomne SKP (poštou alebo mailom na adresu: kreditacia@komorapsychologov.sk) a zaplatiť manipulačný poplatok 20 EUR za evidenciu každej zmeny termínu vzdelávacej aktivity.

c.) registratúra a evidencia: povinnosť organizátora písomne alebo elektronicky 10 rokov archivovať:

 • registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ,
 • hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax,
 • výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil - NIE JE POVINNÉ
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity,
 • vzor potvrdenia o absolvovaní aktivity.

Pri vypĺňaní prezenčných listín organizátor postupuje podľa pokynov na nej uvedených.

Organizátor je povinný dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov najmä podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov a súvisiacich predpisov.

Vzory dokladov (prezenčná listina, správa garanta, certifikát) nájdete na www.komorapsychologov.sk v časti DOKUMENTY.

Upozornenie: SKP nebude akceptovať žiadosti o pridelenie kreditov VA, v prípade, že organizátor VA/garant VA/lektor VA majú neuhradené záväzky voči komore po termíne splatnosti.
Návrat hore