Prehľad schválených vzdelávacích aktivít v rámci sústavného vzdelávania 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

nižšie v tomto ozname nájdete prehľad vzdelávacích aktivít, ktorým boli prezídiom schválené kredity v rámci sústavného vzdelávania. Zoznam budeme uverejňovať 1 x mesačne touto formou. Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

Dátum konania

Miesto

Názov

Počet kreditov v rámci SÚV

lektor

organizátor

Kontakt na prihlasovanie

18.-19.01.2018

Bratislava

MULTIDISCIPLINÁRNE INTERVENCIE V ROZVODE

13

Mgr. Vladimír Hambálek

Coachingplus, o.z.

www.coachingplus.org

Zámer workshopu: Predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej a porozvodovej starostlivosti

19.-20.01.2018

Sigord, Zelený breh, okr. Prešov

KURZ AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU

16

Mgr. Peter Čižek, PhDr. Elena Pavluvčíková, PhD.

Psychosociálne centrum s.r.o.

www.psychocentrum.sk

Kurz umožní frekventantovi osvojiť si znalosti pri používania metódy autogénneho tréningu. Kurz je vedený formou kvaziterapeutickej komunity s celodenným programom. Súčasťou sú dopoludňajšie prednášky s demonštráciami a popoludní praktické cvičenia

20.01.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

PhDr. Katarína Petrová


Humanitas, s.r.o.


www.kpharmony.sk

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

24.-25.01.2018

Bratislava

VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH METÓD U DETÍ A MLADISTVÝCH

14

PhDr. Lýgia Bátovská

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

www.dietaaja.sk, kopcikova@dietaaja.sk

V tomto seminári oboznámime účastníkov s niekoľkými známymi, ale aj menej používanými, ale efektívnymi projektívnymi metódami. Poukážeme na ich psychodiagnostický, ako aj terapeutický potenciál. Účastníci budú mať možnosť niektoré, formou zážitku, si vyskúšať na sebe.

25.-27.1.2018

Sigord, Zelený breh, okr. Prešov

KURZ HYPNÓZY

24

Mgr. Peter Čižek, PhDr. Elena Pavluvčíková, PhD.

Psychosociálne centrum s.r.o.

www.psychocentrum.sk

Kurz umožní frekventantovi osvojiť si znalosti pri navodzovaní hypnotického stavu Kurz je vedený formou kvaziterapeutickej komunity s celodenným programom. Súčasťou sú dopoludňajšie prednášky s demonštráciami a popoludní praktické cvičenia. Pri výcviku sa využíva audiovizuálna technika.

26.1.2018

Bratislava

FILIÁLNA TERAPIA

6

PhDr. Eva Reichelová, CSc.

Self Creation s.r.o.

www.reichelova.sk

Filiálna terapia ponúka praktizovanú formu terapie hrou, ktorá vychádza z princípov separačno-individuačného vývinu a princípov vzťahovej väzby. Je unikátnym spôsobom nápravy rizikových vývinových a výchovných symptómov realizovaných v domácom prostredí.

02.-04.02.2018

Bratislava

VYSNÍVANIE, PRENOS, PROTIPRENOS v PORADENSTVE, KOUČINGU A TERAPII

13

Clare Hill, UKCP, Dipl. PW

Inštitút procesorientovanej psychológie (POPI-Slovensko)

www.processwork.sk

Podobne ako existuje slepý uhol v aute, tak aj v našej práci s ľuďmi sú oblasti, kde máme tendenciu nevšímať si, čo sa deje. Objavujú sa zvyčajne tam, kde naše vlastné nevedomé procesy narážajú na procesy našich klientov. No keď sa naučíme byť citlivejší na tieto signály a používať ich tvorivejšie, môžu prehĺbiť a obohatiť prácu, ktorú robíme. Víkendový zážitkový workshop bude zmesou krátkych cvičení na (seba) uvedomenie a supervíznych prác v strede skupiny.

10.02.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

PhDr. Katarína Petrová

Humanitas, s.r.o.

www.kpharmony.sk

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

10.02.2018

Bratislava

KTO SOM? KEĎ CHÝBA AUTENTICKÁ OSOBNOSŤ

8

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Mgr. Zuzana Hitková

SLEA Slovensko

www.slea.sk

V rámci workshopu si priblížime obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a pozrieme sa na príčiny ich vzniku. Pozornosť budeme venovať spoločným znakom oboch dynamík, aj ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy. Budeme sa zaoberať aj konkrétnymi možnosťami terapie všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne. Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

14.02.2018

Bratislava

AKO NEVYHORIEŤ PRI POMÁHANÍ

8

Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

www.dietaaja.sk, kopcikova@dietaaja.sk

Tento workshop účastníkom/čkam ponúka orientáciu v syndróme vyhorenia a práce s vlastnými zdrojmi.

15.-16.02.2018

Bratislava

POMÁHAJÚCI VZŤAH - PRENOS A PROTIPRENOS

13

Mgr. Vladimír Hambálek PhDr. Ivan Valkovič

Coachingplus, o.z.

www.coachingplus.org

Cieľ aktivity pre účastníkov psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií: Predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos, poznať možnosti a limity práce s prenosom a protiprenosom, vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy prenosu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať, vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať u seba prejavy protiprenosu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať.

17.-18.02.2018

Pezinok

SNY

12

PhDr. Luděk Běťák

TEMPRE ANIMA, s.r.o.

tempreanima@gmail.com

Práca so snom je integrálnou súčasťou hlbinných a dynamicky orientovaných psychoterapeutických prístupov. C. G. Jung a jeho nasledovníci priniesli do tejto oblasti celý rad cenných a špecifických podnetov. Seminár zahrňuje teoretickú prípravu a kazuistické ukážky, ako aj prácu s „živým“ snovým materiálom. Bude zameraný sebaskúsenostne a prinesie tiež príležitosť k supervízii terapeutických prípadov s využitím sna.

03.03.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

PhDr. Katarína Petrová


Humanitas, s.r.o.


www.kpharmony.sk

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

02.- 03.03.2018

Košice
HRA AKO SYMBOLICKÉ STVÁRNENIE DETSKEJ MYSLE, PRÍNOS
DETSKEJ PSYCHOANALÝZY DO SÚČASNEJ TERAPIE HROU, UKÁŽKY
Z KLINICKEJ PRAXE.
12

PhDr. Eva Reichelová, CSc.

Self Creation s.r.o.

www.reichelova.sk

Funkcia hry v psychickom vývine. Klinický pohľad do vedomých a nevedomých obsahov detskej mysle cez hrové symboly, poznanie separačno-individuačného vývinu dieťaťa aj psychosexuálneho vývinu v hrovom správaní dieťaťa.

15.-16.03.2018

Bratislava

ZRUČNOSTI PORADENSKEJ PRÁCE S DEŤMI A ADOLESCENTMI

13

Mgr. Vladimír Hambálek PhDr. Ivan Valkovič

Coachingplus, o.z.

www.coachingplus.org

Cieľ aktivity pre účastníkov psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií: Predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s deťmi a adolescentmi:
• vedieť viesť rozhovor s deťmi a adolescentmi takým spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a zároveň aj intrapsychické alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú dieťa, adolescenta alebo ich rodiny, či iné systémy
• vedieť byť počas rozhovoru s deťmi a adolescentmi uzatvárať kontrakt, budovať terapeutický vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní klientov
• vedieť manažovať terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta
používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú klientov životný svet a primerane zvládať svoje protiprenosové impulzy

24.03.2018

CESTA K ZMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU - POHĽAD EXISTENCIÁLNEJ ANALÝZY

7

Mgr. Zuzana Hitková

OZ Slovenská spoločnosť pre integráciu v psychoterapii

0902 204 085

(Monika Reitšpís)

oz.ssip@gmail.com

Počas workshopu sa pozrieme na to, ako existenciálny analytik sprevádza svojich klientov na ceste hľadania a nachádzania zmyslu v živote. Dotkneme sa situácií, v ktorých zažívame existenciálnu prázdnotu a chýbanie zmyslu. Priblížime si teóriu základných osobných motivácií a preskúmame rôzne druhy hodnôt, ktorých autentické prežívanie nás môže viesť k
naplnenému životu.

07.04.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

PhDr. Katarína Petrová


Humanitas, s.r.o.


www.kpharmony.sk

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

26.- 27.04.2018

Bratislava

ZRUČNOSTI PORADENSKEJ PRÁCE S RODIČMI, PÁRMI A RODINOU

13

Mgr. Vladimír Hambálek PhDr. Ivan Valkovič

Coachingplus, o.z.

www.coachingplus.org

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s párom a rodinou:
• vedieť viesť rozhovor s pármi a rodinami takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany, splnomocňoval páry a rodiny k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo
• vedieť byť počas rozhovoru s klientmi intervenčne zameraný na vzťah, alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene
• vedieť nachádzať systémové hypotézy a podľa nich používať rôzne druhy otázok, posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti

12.05.2018

Bratislava

NENÁVIDÍM ŤA - NEOPÚŠŤAJ MA! SLEA SLOVENSKO

8

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Mgr. Zuzana Hitková

SLEA Slovensko

www.slea.sk

"Nenávidím ťa - neopúšťaj ma" sú silne protichodné emočné stavy, často intenzívne prežívané ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti (HPO). Intenzita a rýchle striedanie týchto emočných stavov spôsobuje utrpenie nielen ľuďom, ktorí takto vo vzťahoch reagujú, ale aj ich blízkym. V rámci workshopu si priblížime obraz HPO a pozrieme sa na príčiny jej vzniku. Pozornosť budeme venovať rôznym prejavom a typom HPO, ako aj dynamike ich blízkych vzťahov. Budeme sa zaoberať konkrétnymi možnosťami terapie tejto poruchy všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne. Pozrieme sa tiež na úskalia terapeutického procesu s týmito klientmi.
Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym
pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

07.- 08.06.2018

Bratislava

SKUPINOVÁ DYNAMIKA

13

Mgr. Vladimír Hambálek PhDr. Ivan Valkovič

Coachingplus, o.z.

www.coachingplus.org

Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky skupinovej dynamiky, fázy vývoja skupiny a možné intervencie pracovníka, ktorý skupinu vedie;
• poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora
• vedieť použiť primerané intervenčné stratégie podľa potreby skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
• vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce
• poznať kľúčové predpoklady a podmienky skupinovej práce z hľadiska analytických koncepcií Biona, Foulkesa, ako aj z hľadiska teórií Rogersa

30.06.-03.07.2018

Stará Lesná

13. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: NOVÉ TRENDY V PSYCHOPATOLÓGII A PREVENCII

16

Prof. William Nicoll, PhD.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

PhDr. Lucia Bélová,

Mgr. Kristína Široká,

Slovenská asociácia individuálnej psychológie

www.individualnapsychologia.sk

Súčasný výskum potvrdzuje perspektívu individuálnej psychológie pri vnímaní psychopatológie, jej liečby a prevencie. Na podujatí sa budeme venovať paradigmám DSM-V/ICD 10 a budeme aplikovať výsledky súčasných výskumov pri zlepšovaní psychického stavu detí, mládeže a dospelých.
Prebrané budú najmä tieto témy: Otázky a trendy v diagnostike psychopatológie: čo potrebujete vedieť!; Adlerovská perspektíva: psychopatológia alebo psychosociálna adaptácia?; Rozvíjanie mentálneho zdravia a psychosociálnej pohody: nadstavba Adlerovho citu spolupatričnosti; Aplikácia individuálno-psychologického modelu diagnostiky a konceptualizácie prípadu v praxi: cvičenia; Trendy v prevencii a včasnej intervencii: podnecovanie inovácií alebo kontraproduktívnych stratégií?
Lektor bude demonštrovať poradenskú prácu so živými klientmi a účastníci budú mať možnosť diskutovať o konkrétnych aspektoch demonštrácií.
Pre začiatočníkov pôjde o ochutnávku práce spôsobu adlerovských terapeutov, pre pokročilých podujatie slúži na obnovu vedomostí a účasť na ňom je nevyhnutná pre tých, ktorí uvažujú o dlhodobom výcviku v adlerovskom poradenstve.

Košice

HRA AKO SYMBOLICKÉ STVÁRNENIE DETSKEJ MYSLE, PRÍNOS
DETSKEJ PSYCHOANALÝZY DO SÚČASNEJ TERAPIE HROU, UKÁŽKY
Z KLINICKEJ PRAXE.

12

PhDr. Eva Reichelová, CSc.

Self Creation s.r.o..

www.reichelova.sk

Funkcia hry v psychickom vývine. Klinický pohľad do vedomých a nevedomých obsahov detskej mysle cez hrové symboly, poznanie separačno-individuačného vývinu dieťaťa aj psychosexuálneho vývinu v hrovom správaní dieťaťa.

Návrat hore