Legislatíva

INFORMÁCIA KU ÚČASTI PSYCHOLÓGOV PRI VÝSLUCHOCH OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV


Zákonom č. 274/2017 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2018, bol zmenený Trestný poriadok tým spôsobom, že medzi tzv. pomocné osoby v trestnom konaní bol zaradený psychológ, ktorý je definovaný v § 30a Trestného poriadku. Podľa tohto zákonného ustanovenia platí, že „v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. Psychológ má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok zaniká, ak ho psychológ neuplatní do troch dní po svojej prítomnosti na úkone alebo po tom, čo mu bolo oznámené, že k úkonu nedôjde; na to musí byť psychológ upozornený.“ Prípadmi ustanovenými týmto zákonom (Trestným poriadkom) sa rozumejú výsluchy osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými obeťami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. a výsluchy osôb mladších ako 18 rokov.

Nakoľko v súvislosti s citovaným ustanovením Trestného poriadku vznikajú v aplikačnej praxi nemalé problémy, Slovenská komora psychológov oslovila príslušné ministerstvá so žiadosťou o zodpovedanie otázok, ktoré vyplynuli z aplikácie ustanovení zákona č. 274/2017 Z.z. a nových ustanovení Trestného poriadku. Ďalšie informácie zverejníme po obdržaní žiadaných vyjadrení.

V prípade otázok alebo podnetov ku tejto téme kontaktujte prezidentku komory na mail: prezident@komorapsychologov.skNIEKTORÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE ČINNOSŤ PSYCHOLÓGA - ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA:


  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov č. 366/2005 Z.z.
  • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - časová verzia účinná od 25.05.2018


Dopravná psychológia:

  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Klinická psychológia:

  • Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie ku kódom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/kod-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti-kpzs.html?page_id=126276


VYHĽADÁVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV:

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

Návrat hore