Informácia ku platbám za rok 2018 - faktúry zaslané doporučenou zásielkou

Vážené kolegyne a kolegovia,

dnešným dňom 23.04. 2018 sme z komory odoslali všetkým aktuálne registrovaným psychológom doporučené zásielky s úložnou lehotou 18 dní, kt. obsahujú:

1. potvrdenie o registrácii s registračným číslom v novom skrátenom tvare

2. faktúru za vedenie v registri/členský poplatok za rok 2018, kolegovia, ktorí nemajú vysporiadané záväzky voči komore obdržia i faktúry, ktoré evidujeme ku dnešnému dňu ako neuhradené

3. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle pravidiel GDPR a nového zákona na ochranu osobných údajov (platný od 25.5. 2018) - je potrebné podpísať a zaslať späť do SKP

4. súhlas so spracovaním osobných údajov a poskytnutie kontaktných údajov na psychológov orgánom činným v trestnom konaní pre potreby účasti psychológa pri výsluchu - je potrebné vypísať, vyjadriť súhlas - nesúhlas, podpísať a zaslať späť do SKP

5. tlačivo pre držiteľov L1A licencií - je nevyhnutné vypísať, podpísať a zaslať späť do SKP

6. Informačný leták s fin. ponukou na spracovanie dokumentácie v zmysle pravidiel GDPR

7. tlačivo na lekársku prehliadku pre kolegov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie psychológ - vek nad 65 rokov - je potrebné po absolvovaní lekárskej prehliadky zaslať späť do SKP

8. sprievodný list s vysvetlením ku dokladom, GDPR, problematike výsluchov a povinnosti SKP vydávať IČO a realizovať zmeny v Registri právnických osôb pre držiteľov L1A licencií.

I keď sú zásielky informačne obsiahle, odporúčame ich dôkladne preštudovať a v prípade potreby kontaktovať kanceláriu SKP.

V prípade potreby zmeny fakturačných údajov vo faktúre kontaktujte komoru (nie externého ekonóma!) na mail. adresu: kancelaria@komorapsychologov.sk

S úctou,

Mgr. Eva Klimová

prezidentka SKP

Návrat hore