Informácia k účasti psychológa pri výsluchu obetí trestných činov

Zákonom č. 274/2017 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2018, bol zmenený Trestný poriadok tým spôsobom, že medzi tzv. pomocné osoby v trestnom konaní bol zaradený psychológ, ktorý je definovaný v § 30a Trestného poriadku. Podľa tohto zákonného ustanovenia platí, že „v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. Psychológ má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok zaniká, ak ho psychológ neuplatní do troch dní po svojej prítomnosti na úkone alebo po tom, čo mu bolo oznámené, že k úkonu nedôjde; na to musí byť psychológ upozornený.“ Prípadmi ustanovenými týmto zákonom (Trestným poriadkom) sa rozumejú výsluchy osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými obeťami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. a výsluchy osôb mladších ako 18 rokov.

Aplikačná prax ukázala mnoho problémov a tém, ktoré si vyžadujú urgentné riešenie, predovšetkým z pohľadu psychológov.

Z uvedených dôvodov Slovenská komora psychológov oslovila so žiadosťou o riešenie situácie priamo ministrov jednotlivých rezortov (MS SR, MV SR, MZ SR), prezidenta PZ a hlavnú odborníčku MZ SR pre psychológiu.

15.03.2018 sa konalo medzirezortné rokovanie za účasti zástupcov MS SR, MV SR, Generálnej prokuratúry SR, psychológov z Centra vzdelávania a psychológie MV SR, úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru a SKP. Na rokovaní boli problémy definované komorou potvrdené zástupcami ÚKP P PZ, GP SR a doplnené o problémy súvisiace s ich aplikačnou praxou a kompetenciami. Nakoľko neprišlo ku jednoznačnej zhode názorov vo viacerých témach, najmä v téme odmeňovania psychológa za poskytnutú službu, problematika zostáva v riešení. O ďalšom vývoji situácie budeme informovať.

Viac informácií zasielame individuálne psychológom poštou 23.04.2018. Členovia komory a psychológovia registrovaní v komore v prípade záujmu o viac informácií kontaktujte kanceláriu komory alebo prezidentku komory.

Návrat hore