Prehľad schválených vzdelávacích aktivít v rámci sústavného vzdelávania k 01.06.2018

Prehľad vzdelávacích aktivít schválených v rámci sústavného vzdelávania k 01.06.2018.

Súčasne oznamujeme, že Komorové dni SKP a SNEM 2018 budú 5-6. 10. 2018 v Kongresovom centre v Piešťanoch. Podrobnejšiu informáciu zašleme v krátkom čase.

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

názov podujatia

kredity


lektor


kontakt na organizátora

07.-08.06.2018

Bratislava

SKUPINOVÁ DYNAMIKA

13 kreditov

Mgr. Vladimír Hambálek PhDr. Ivan Valkovič

Coachingplus, o.z.

www.coachingplus.org

Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky skupinovej dynamiky, fázy vývoja skupiny a možné intervencie pracovníka, ktorý skupinu vedie;

• poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora
• vedieť použiť primerané intervenčné stratégie podľa potreby skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
• vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce
• poznať kľúčové predpoklady a podmienky skupinovej práce z hľadiska analytických koncepcií Biona, Foulkesa, ako aj z hľadiska teórií Rogersa

08.-09.06.2018

Liptovský Ján

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV – TERAPEUTICKÝ VZŤAH AKO ZÁKLADNÝ NOSITEĽ A ZDROJ TERAPEUTICKEJ ZMENY

12 kreditov

MUDr. Peter Pöthe

PORT centrum hlbinnej psychológie, s.r.o.

info@portcentrum.sk

www.portcentrum.sk

Osvedčený a vyhľadávaný seminár v oblasti terapie detí a adolescentov. Našim cieľom bude vrátiť sa k základom a znovu zdôrazniť hlavné tézy v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov, ktorá je založená najmä na porozumení psychickej realite klienta a vzťahovej dynamike medzi klientom a terapeutom. Lektorom semináru je uznávaný a vyhľadávaný detský psychiater a psychoanalytický terapeut MUDr. Peter Pöthe. Seminár je vedený interaktívnym spôsobom, tak, aby jeho účastníci mohli prinášať vlastné skúsenosti, zdieľať svoje ťažkosti a radosti, ktoré v procese s detským a adolescentným klientom zažívajú.

09.06.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7 kreditov

Katarína Petrová, PhDr.

Humanitas, s.r.o.

Katarína Petrová, PhDr.

Tel.: +421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com

www.kpharmony.sk

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

14.-15.06.2018

Martin

VYUŽITIE DETSKEJ KRESBY V ARTETERAPII

15 kreditov

Mgr. Bronislava Plešková


Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

PaedDr. Dušana Priehradná

Tel.: + 421 918 933 727

e- mail: rodinnaterapia@gmail.com

www.rodinnaterapia.sk

Arteterapia je jednou z možností, ako sa priblížiť k vnútornému svetu dieťaťa a ponúka jedinečný spôsob reflexie jeho prežívania. Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si dokážeme špecifické znaky detskej kresby či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Dozviete sa ako pracovať arteterapeuticky s deťmi, aké diagnostické možnosti v sebe ukrýva detská kresba a ako hra ovplyvňuje náš život. Pri arteterapii sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným. Je prostriedkom na vyjadrenie vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia i sebarealizácie.

15.06.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6 kreditov

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch - TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

15.06.2018

Zavar

Odborný seminár z dopravnej psychológie

7 kreditov

Asociácia dopravných psychológov SR


15.-17.06.2018

Bratislava

SEMINÁR O SYMBOLOCH-PRÁCA SO SYMBOLMI V DIAGNOSTIKE A PSYCHOTERAPII V.

16 kreditov

Doc. PhDr. Uhrová Eva Dorota PhD.

PhDr. Jaromíra Jánošková

Jaromíra Jánošková

Tel.: + 421 905253829

e- mail:janoskova.j@gmail.com

www.terapiabratislava.sk

Vzdelávanie pozostáva z 5 na seba nadväzujúcich seminárov, kde sa frekventanti zoznámia s teoretickým zázemím práce so symbolmi. Cez budovanie obrazov sa naučia identifikovať klientovu centrálnu, či aktuálnu problematiku . Lektori im ukážu a následne si sami skúsia aj terapeutické techniky práce so symbolom. Zoznámia sa aj s osobitosťami práce s rodinou, párom, či skupinou.

22.06.2018

Košice

SPREVÁDZANIE KLIENTA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH S VYUŽITÍM DYNAMIKY ARTETERAPIE

8 kreditov

PhDr. Monika Piliarová

PRAEMIUM PERMANSIO s.r.o

PhDr. Monika Piliarová

+421907933214

permansio@gmail.com

www.facilitas.sk

Arteterapia predstavuje symbolické vyjadrenie, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých zážitkov, ktoré vychádzajú z vlastného tvorivého prejavu. Obohacuje teda našu tvorivosť, utvára vzťahy a pomáha porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme. Ak je cieľom sprevádzania klientov viesť ich k zvýšenej empatii a ohľaduplnosti voči ostatným v ich priestore, tak arteterapeutické techniky ponúkajú bezpečný priestor konfrontovať sa s vlastnou citlivosťou ako i senzitivitou každého účastníka umeleckých aktivít. Ponúkajú alternatívu k verbálnym technikám, nahliadnutie k motivačným a osobnostným zložkám. Ponúkame vám dynamiku arteterapie v podnentom prostredí individuálnych aj skupinových aktivít.

22.-23.06.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15 kreditov

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

23.06.2018

Bratislava

PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ

8 kreditov

Mgr. Mária Hatoková

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Mgr. Mária Kopčíková

Tel.: + 421 903769708

e- mail: mariakop@gmail.com

http://dietaaja.sk/familienbrett-rodinna-doska-workshop/

Cieľom tohto workshopu je ukázať dospelého človeka v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby sme si ako pomáhajúci uvedomili svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný.

27.06.2018

Bratislava

FAMILIENBRETT – RODINNÁ DOSKA – WORKSHOP

8 kreditov

PhDr. Lygia Bátovská

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Mgr. Mária Kopčíková

Tel.: + 421 903769708

e- mail: mariakop@gmail.com

http://dietaaja.sk/familienbrett-rodinna-doska-workshop/

Familienbrett – Rodinná doska – je terapeutický materiál, vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby (v rodine, v tíme), ich vzájomné vzťahy, vnútorné a vonkajšie procesy, predstavy, identifikáciu. Rozdelenie dosky ponúka separačnú dynamiku a hľadanie riešenia, zároveň rodinná doska umožňuje sa na situáciu pozrieť z viacerých uhlov a nadhľadu.

30.06.-03.07.2018

Stará Lesná

13. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: NOVÉ TRENDY V PSYCHOPATOLÓGII A PREVENCII

16 kreditov

Prof. William Nicoll, PhD.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

PhDr. Lucia Bélová,

Mgr. Kristína Široká,

Slovenská asociácia individuálnej psychológie

www.individualnapsychologia.sk

Súčasný výskum potvrdzuje perspektívu individuálnej psychológie pri vnímaní psychopatológie, jej liečby a prevencie. Na podujatí sa budeme venovať paradigmám DSM-V/ICD 10 a budeme aplikovať výsledky súčasných výskumov pri zlepšovaní psychického stavu detí, mládeže a dospelých.
Prebrané budú najmä tieto témy: Otázky a trendy v diagnostike psychopatológie: čo potrebujete vedieť!; Adlerovská perspektíva: psychopatológia alebo psychosociálna adaptácia?; Rozvíjanie mentálneho zdravia a psychosociálnej pohody: nadstavba Adlerovho citu spolupatričnosti; Aplikácia individuálno-psychologického modelu diagnostiky a konceptualizácie prípadu v praxi: cvičenia; Trendy v prevencii a včasnej intervencii: podnecovanie inovácií alebo kontraproduktívnych stratégií?
Lektor bude demonštrovať poradenskú prácu so živými klientmi a účastníci budú mať možnosť diskutovať o konkrétnych aspektoch demonštrácií.
Pre začiatočníkov pôjde o ochutnávku práce spôsobu adlerovských terapeutov, pre pokročilých podujatie slúži na obnovu vedomostí a účasť na ňom je nevyhnutná pre tých, ktorí uvažujú o dlhodobom výcviku v adlerovskom poradenstve.

14.09.2018

Bratislava

HAND TEST

8 kreditov

PhDr. Martin Lečbych, PhD

Psyche Educa s.r.o.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Tel.: + 421907711543

e- mail: stefanvanko@gmail.com

seminare.psycheeduca.sk

Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. Účastníci si môžu priniesť vlastné protokoly a spolu s ostatnými a lektorom ich vyhodnotia, zinterpretujú a vyvodia záver v rámci diskusie. Lektor zabezpečuje supervíziu prinesených protokolov.

14.09.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6 kreditov

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch – TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

14.-15.09.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15 kreditov

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

15.09.-16.09.2018

Bratislava

KURZ PSYCHOTERAPIE PSYCHÓZ

10 kreditov

Mgr. Hana Navrátilová

Psyche Educa s.r.o.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Tel.: + 421907711543

e- mail: stefanvanko@gmail.com

seminare.psycheeduca.sk

Kurz je určený psychológom, ale prínosný môže byť aj pre psychiatrov a sestry s psychoterapeutickými základmi, ktorí sa venujú alebo chcú sa venovať psychoterapeutickej práci s klientmi s funkčným psychotickým ochorením. V rámci tohto dvojdenného kurzu sa budeme zaoberať hlavnými zásadami a špecifikami terapeutickej práce s touto klientelou. Predstavené budú stručne teoretické východiská, dôraz bude kladený na praktické postupy a techniky, doplnené viacerými príkladmi z praxe. Kurz nesupluje psychoterapeutický výcvik, snaží sa sprostredkovať skúsenosť ako sa dajú psychoterapeutické postupy aplikovať u klientov s psychózou a jeho cieľom je upozorniť na možné problémy a špecifiká.
Zaoberá sa špecifickými technikami, ktoré pomáhajú ukotviť pacienta v realite, podporujú tvorbu náhľadu na chorobu a uľahčujú spracovanie psychotickej skúsenosti. Zoznamuje s možnými spôsobmi práce s pretrvávajúcimi pozitívnymi symptómami. Kurz je obohatený o príklady z praxe.

28.09.2018

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

6 kreditov

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

28.-29.09.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15 kreditov

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

12.10.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6 kreditov

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch – TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

18.-19.10.2018

Bratislava

AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ.

14 bkreditov

PhDr. Lygia Bátovská

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Mgr. Mária Kopčíková

Tel.: + 421 903769708

e- mail: mariakop@gmail.com

http://dietaaja.sk/familienbrett-rodinna-doska-workshop/

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď.) kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu. Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka. Ćo môžete očakávať? 14 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania s praktickými príkladmi. Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. / 18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.

19.10.-20.10.2018

Bratislava

VÝVOJOVÉ ASPEKTY ROR METÓDY A ICH POUŽITIE U DETÍ

10 kreditov

PhDr. Dana Krejčířová

Psyche Educa s.r.o.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

+ 421907711543

stefanvanko@gmail.com

seminare.psycheeduca.sk

Z oznámenie sa s vývojovými aspektmi Rorschachovej metódy pri použití u detí od predškolského veku do adolescencie, špecifiká signovania a interpretácie výsledkov s prihliadnutím k vývojovým aspektom.

20.10.2018

Bratislava

KEĎ ŽIVOT NETEŠÍ. POHĽAD EXISTENCIÁLNEJ ANALÝZY NA DYNAMIKU DEPRESÍVNYCH VZŤAHOV.

8 kreditov

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Zuzana Hitková

SLEA Slovensko, o.z.

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Tel.: + 421 905 105 344

e- mail: prihlaska@slea.sk

www.slea.sk

Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a depresívnych stavov.

26.10.2018

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

6 kreditov

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

16.11.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6 kreditov

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch – TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

16.-17.11.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15 kreditov

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

24.11.2018

Bratislava

STRACH – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN. POHĽAD EXISTENCIÁLNEJ ANALÝZY NA DYNAMIKU STRACHU A ÚZKOSTI.

8 kreditov

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Zuzana Hitková

SLEA Slovensko, o.z.

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Tel.: + 421 905 105 344

e- mail: prihlaska@slea.sk

www.slea.sk

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce.

30.11.2018

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

6 kreditovv

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie širších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účasť

07.-08.12.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15 kreditov

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

Návrat hore