PREHĽAD SCHVÁLENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NA ROK 2019 - konanie od 01.09.2019

Aktivity nájdete popísané v poradí:

  • nadväzujúce vzdelávacie aktivity
  • aktivity konané v septembri 2019
  • aktivity konané v októbri 2019
  • aktivity konané v novembri 2019


Nadväzujúce vzdelávacie aktivity:

13.09.2019, 11.10.2019, 15.11.2019

Bratislava

ROR – MÉREIHO ŠKOLA II. INTERPRETÁCIA

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v interpretácii 5. stĺpcov a Sumarizačných ukazovateľov (TA, Determinanty, Obsahy, Vulgárne odpovede, Zvláštne reakcie, ZT, SF, AT).

Praktická časť: Získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených ROR protokolov (+ kontrola signovania). Interpretácia na základe Sumarizačných ukazovateľov, Vyzývacieho charakteru tabúľ, Zvláštnych reakcií.

05.- 06.09.2019

Bratislava

PFT I a II V KLINICKEJ PRAXI – ROSENZWEIGOV OBRÁZKOVO-FRUSTRAČNÝ TEST

Signovanie a Interpretácia

počet kreditov schválených SKP: 13

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Miesto PFT v psychodiagnostike a možnosti jeho využitia v praxi. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, signovanie, sumarizácia a výpočet, ukazovateľov (PC program), profil, kvantitatívna a kvalitatívna analýza, oporné body pri interpretácii, písanie nálezu. Praktické ukážky z protokolov.

25.10.2019

Bratislava

PFT III V KLINICKEJ PRAXI – ROSENZWEIGOV OBRÁZKOVO-FRUSTRAČNÝ TEST

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Supervízny seminár. Precvičovanie signovania, získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených PFT protokolov z klinickej praxe.

28.- 29.06.2019, 27. – 28. 06.2019, 04. – 05.09. 2019, 25. – 26.10.2019, 06. – 07.12.2019

Bratislava

Základný kurz v Rorschachovej metóde

počet kreditov schválených SKP: 15

lektori: PhDr. Igor Obuch

organizátor: Psycho Diatera s.r.o.

kontakt: 00 421 902 194 499

igor.obuch@gmail.com

Obsah:

Kurz je zvlášť vhodný pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve, ale obsahom a zameraním môže byť vhodný i v iných oblastiach, ako je poradenstvo, personalistika a pod.

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

18. – 20.09.2019, 17.10.2019

Martin

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VÄZBY

počet kreditov schválených SKP: 30

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

03.- 05.10.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 1. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Úvod do Sandplaying
• Rozdiel v spontánnom a riadenom pieskovisku
• Priebeh (proces a obsah) stretnutia
• Využitie Sandplaying s ohľadom na vek klientov
• Preterapia a sprevádzanie prostredníctvom Sandplayingu

24. – 26.10.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 2. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Sandplaying v kontexte diagnostiky, poradenstva a terapie
• Sandplaying v rámci terapeutického procesu s ohľadom na jednotlivé fázy, hlavne so zameraním na budovanie sebavedomia klienta a prácu s jeho zdrojmi

21. – 23.11.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 3. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Sandplaying v práci so sebaprijatím klienta
• Sandplaying pri práci s rodinou, vzťahmi, skupinou
• Ďalšie integračné funkcie Sandplayingu

06.-07.09.2019, 11.-12.10.2019 (nadväzujúce pokračovanie)

Pezinok

KURZ ROR II - KVANTITATÍVNA ANALÝZA (DIAGNOSTICKÉ ŠKÁLY)

počet kreditov schválených SKP: 14/kurz

lektori: Mgr. Zuzana Horňáková

organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková, tempreanima@gmail.com

Obsah:

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou, ako aj pre študentov psychológie končiacich ročníkov. Podmienkou je absolvovanie ROR I. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania.

SEPTEMBER 2019

07.- 08.09.2019

Poprad

Depresia a suicidálna kríza

počet kreditov schválených SKP: 12

lektori: Mgr. Vlastislav Šolc

organizátor: MUDr. Bryja, s.r.o.

kontakt:

jana.bryjova@gmail.com

Obsah:

Depresia je nielen krízou, ale zároveň aj výzvou ku kreatívnemu znovuzrodeniu. Zmena postoja k depresii a hľadanie symbolického významu je prvým krokom k liečbe. Budeme a zaoberať zmyslom depresie, liečbou a prevenciou jej patologických symptómov ako sú suicidalita alebo chronická strata duše. Pomocou aktívnej imaginácie budeme zakúšať prístup k nášmu nevedomiu.

12.09.2019

Martin

Kresba Dom – Strom - Osoba

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

13.- 14.09.2019

Košice

Projekcia psychodynamiky oidipálneho konfliktu do hrového správania. Praktický nácvik terapie hrou detí s oidipálnou fixáciou.

počet kreditov schválených SKP: 12

lektori: PhDr. Eva Reichelová, CSc.

organizátor: Self Creation s.r.o.

kontakt: www.reichelova.sk

reichelova@reichelova.sk

Obsah:

Ponuka efektívneho teoreticko-praktického spôsobu terapeutickej práce s deťmi s rozmanitými klinickými symptómami, ktoré súvisia s oidipálnym konfliktom. Práca vychádza zo psychoanalytického porozumenia emočného vývinu detí s fascinujúcou-praktizujúcou terapiou hrou.

28.09.2019

Prešov

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR


počet kreditov schválených SKP: 7
lektori: PhDr. Katarína Petrová
organizátor: Humanitas, s.r.o.
kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:
Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

OKTÓBER 2019

03 - 04.10.2019

Bratislava

V. Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii „Transport and Trends 2019“

Počet kreditov schválených SKP: aktivita v procese schvaľovania

organizátor: Asociácia dopravných psychológov SR

kontakt: adpsr@adpsr.sk

04.10.2019

Bratislava

HAND TEST

Počet kreditov schválených SKP: 7

lektor: doc. PhDr. Martin Lečbych

organizátor: Psyche Educa, s.r.o.

kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD., stefanvanko@gmail.com, www,psycheeduca.sk

Obsah:

Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie.

Účastníci si môžu priniesť vlastné protokoly a spolu s ostatnými a lektorom ich vyhodnotia, zinterpretujú a vyvodia záver v rámci diskusie. Lektor zabezpečuje supervíziu prinesených protokolov.

05.10.2019

Bratislava

STRACH – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote ako aj v rámci terapeutickej práce.

08.- 09.10.2019

Martin

VPLYV VÝCHOVY NA VÝVIN MOZGU DIEŤAŤA

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.

10.10.2019

Martin

KRESBA DOMOV - PROJEKTÍVNY TERAPEUTICKÝ NÁSTROJ

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Metóda kresby domov je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. Kresba domov a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia, či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda Kresba domov je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.

26.10.2019

Prešov

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR


počet kreditov schválených SKP: 7
lektori: PhDr. Katarína Petrová
organizátor: Humanitas, s.r.o.
kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:
Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

November 2019

07.11.2019

Martin

KRESBA DOM – STROM - OSOBA

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.


16.11.2019

Bratislava

KEĎ SA NADŠENIE ZMENÍ NA ZÁŤAŽ. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Syndróm vyhorenia je v dnešnej dobe častým fenoménom. V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.

27.- 29.11.2019

Martin

DIEŤA A RODINA V ROZVODE

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná, Mgr. Monika Boričová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.


Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach. Jedna z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.


Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi, sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť tuto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, nebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje v problémy so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.


Seminár je zameraný na témy:
• práca s rozvodovým konfliktom v rodine;
• konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
• deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
• nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode;
• sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny;
• skupinový program na prácu s deťmi pri/po rozvode rodičov;
• skupinový program na prácu s rodičmi/rodinami po rozvode;
• program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov.

Návrat hore