PREHĽAD SCHVÁLENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NA ROK 2019 - konanie od 15.09.2019

Aktivity nájdete popísané v poradí:

  • nadväzujúce vzdelávacie aktivity
  • aktivity konané v septembri 2019
  • aktivity konané v októbri 2019
  • aktivity konané v novembri 2019


Nadväzujúce vzdelávacie aktivity:

11.10.2019, 15.11.2019

Bratislava

ROR – MÉREIHO ŠKOLA II. INTERPRETÁCIA

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v interpretácii 5. stĺpcov a Sumarizačných ukazovateľov (TA, Determinanty, Obsahy, Vulgárne odpovede, Zvláštne reakcie, ZT, SF, AT).

Praktická časť: Získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených ROR protokolov (+ kontrola signovania). Interpretácia na základe Sumarizačných ukazovateľov, Vyzývacieho charakteru tabúľ, Zvláštnych reakcií.

25.10.2019

Bratislava

PFT III V KLINICKEJ PRAXI – ROSENZWEIGOV OBRÁZKOVO-FRUSTRAČNÝ TEST

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Supervízny seminár. Precvičovanie signovania, získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených PFT protokolov z klinickej praxe.

28.- 29.06.2019, 27. – 28. 06.2019, 04. – 05.09. 2019, 25. – 26.10.2019, 06. – 07.12.2019

Bratislava

Základný kurz v Rorschachovej metóde

počet kreditov schválených SKP: 15

lektori: PhDr. Igor Obuch

organizátor: Psycho Diatera s.r.o.

kontakt: 00 421 902 194 499

igor.obuch@gmail.com

Obsah:

Kurz je zvlášť vhodný pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve, ale obsahom a zameraním môže byť vhodný i v iných oblastiach, ako je poradenstvo, personalistika a pod.

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

18. – 20.09.2019, 17.10.2019

Martin

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VÄZBY

počet kreditov schválených SKP: 30

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

03.- 05.10.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 1. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Úvod do Sandplaying
• Rozdiel v spontánnom a riadenom pieskovisku
• Priebeh (proces a obsah) stretnutia
• Využitie Sandplaying s ohľadom na vek klientov
• Preterapia a sprevádzanie prostredníctvom Sandplayingu

24. – 26.10.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 2. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Sandplaying v kontexte diagnostiky, poradenstva a terapie
• Sandplaying v rámci terapeutického procesu s ohľadom na jednotlivé fázy, hlavne so zameraním na budovanie sebavedomia klienta a prácu s jeho zdrojmi

21. – 23.11.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 3. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Sandplaying v práci so sebaprijatím klienta
• Sandplaying pri práci s rodinou, vzťahmi, skupinou
• Ďalšie integračné funkcie Sandplayingu

06.-07.09.2019, 11.-12.10.2019 (nadväzujúce pokračovanie)

Pezinok

KURZ ROR II - KVANTITATÍVNA ANALÝZA (DIAGNOSTICKÉ ŠKÁLY)

počet kreditov schválených SKP: 14/kurz

lektori: Mgr. Zuzana Horňáková

organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková, tempreanima@gmail.com

Obsah:

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou, ako aj pre študentov psychológie končiacich ročníkov. Podmienkou je absolvovanie ROR I. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania.

20.09.2019, 18.10.2019, 20.11.2019

Liptovský Mikuláš

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV – prvé intervium s rodičmi

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV – terapeutické konzultácie s rodičmi I.

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV – terapeutické konzultácie s rodičmi II.

počet kreditov schválených SKP: pre každý seminár 8

lektori: MUDr. Peter Pöthe

organizátor: PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o.

kontakt: + 421 907 618 646, + 421 904 304 192

info@portcentrum.sk

http://www.portcentrum.sk/

Obsah:

KURZ JE PLNE OBSADENÝ. Prijímame nových záujemcov o kurz, ktorý otvárame v roku 2020!

Ide o osvedčený a vyhľadávaný program, ktorý organizujeme od r. 2013. Odborným garantom a hlavným lektorom je uznávaný detský psychiater a psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe /www.dr-pothe.com/. Vzdelávanie poskytuje ucelený rámec v oblasti psychoterapeutickej starostlivosti o deti a adolescentov. Vzdelávací cyklus nie je akreditovaný ako celok a jeho absolvovanie nenahrádza riadny psychoterapeutický výcvik.

Vzdelávanie je určené najmä pre detských psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, pediatrov, sociálnych a pedagogických pracovníkov a tých, ktorí majú záujem o vzdelávanie v oblasti hlbinnej psychoterapie detí a dospievajúcich. Uprednostňujeme záujemcov vzdelaných v oblasti psychoanalyticky a psychodynamicky orientovanej psychoterapie (t.j. ukončený alebo aspoň započatý psychoterapeutický výcvik) s možnosťou psychoterapeutickej praxe s deťmi a adolescentmi.

Vzdelávanie je založené na porozumení psychickej realite klienta a vzťahovej dynamike medzi klientom a terapeutom. Za nositeľa a zdroj psychickej zmeny nepovažujeme žiadnu teóriu, techniku alebo predmet, ale predovšetkým terapeutický vzťah. Terapeut je vnímaný ako niekto, kto môže vnímať a lepšie porozumieť vnútornej psychickej realite dieťaťa /a adolescenta/ a v autentických „momentoch stretnutia“ mu poskytnúť bezpečný priestor pre jeho liečbu a rast. Hlavný dôraz pri vzdelávaní bude kladený na praktickú aplikáciu teoretických a technických znalostí.

SEPTEMBER 2019

26.09.2019

Žilina

PRÁCA S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI

počet kreditov schválených SKP: 7

lektori: Anyalaiová Mária, Mgr., PhD.

organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

kontakt: jdejova@terrainweb.sk

+ 421 915 103 394

www.terrainweb.sk

Obsah:

Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť porozumenie.

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym, sociálnym pedagógom a odborným pracovníkom krízových centier (v prípade, že Vaša profesná základňa nespadá do tejto skupiny, informujte sa prosím u organizátora o možnosti Vašej účasti).

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

26.09. – 27.09.2019

Bratislava

PRÁCA SO SKUPINOU: ROLA A INTERVENCIA FACILITÁTORA V SKUPINOVOM PROCESE

počet kreditov schválených SKP: 13

lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič

organizátor: Coachingplus, o.z.

kontakt: + 421 903 722 874

valkovic@coachingplus.org

http://www.coachingplus.org

Obsah:

Cieľom workshopu sú špecifikách preventívnych, poradenských a terapeutických skupín. Počas workshopu budeme skúmať to, ako sa vytvárajú kontrakty so skupinou, spoznáme špecifiká vedenia skupín, ktoré sú súčasťou rôznych organizačných rámcov, budeme sa venovať práci s motiváciou účastníkov, indikáciami aj kontraindikáciami vhodnosti skupinovej práce. Detailne sa pozrieme na špecifiká práce s detskou a adolescentnou skupinou.

Na konci workshopu druhého zo série budete:

• poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora

• vedieť použiť primerané intervenčné stratégie podľa potreby skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch

• vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce


28.09.2019

Prešov

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR


počet kreditov schválených SKP: 7
lektori: PhDr. Katarína Petrová
organizátor: Humanitas, s.r.o.
kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:
Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

OKTÓBER 2019

03 - 04.10.2019

Bratislava

V. Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii „Transport and Trends 2019“

Počet kreditov schválených SKP: 7

organizátor: Asociácia dopravných psychológov SR

kontakt: adpsr@adpsr.sk

www-01.transportpsychology.sk

04.10.2019

Bratislava

HAND TEST

Počet kreditov schválených SKP: 7

lektor: doc. PhDr. Martin Lečbych

organizátor: Psyche Educa, s.r.o.

kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD., stefanvanko@gmail.com, www,psycheeduca.sk

Obsah:

Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie.

Účastníci si môžu priniesť vlastné protokoly a spolu s ostatnými a lektorom ich vyhodnotia, zinterpretujú a vyvodia záver v rámci diskusie. Lektor zabezpečuje supervíziu prinesených protokolov.

05.10.2019

Bratislava

STRACH – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote ako aj v rámci terapeutickej práce.

08.- 09.10.2019

Martin

VPLYV VÝCHOVY NA VÝVIN MOZGU DIEŤAŤA

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.

10.10.2019

Martin

KRESBA DOMOV - PROJEKTÍVNY TERAPEUTICKÝ NÁSTROJ

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Metóda kresby domov je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. Kresba domov a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia, či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda Kresba domov je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.

10.10. – 11.10.2019

Bratislava

EFEKTÍVNY PORADENSKÝ ROZHOVOR

počet kreditov schválených SKP: 13

lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová

organizátor: Coachingplus, o.z.

kontakt: + 421 903 722 874

valkovic@coachingplus.org

http://www.coachingplus.org

Obsah:

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s klientom. Na konci workshopu by mali účastníci:

• vedieť viesť rozhovor s klientom takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany

• vedieť byť počas rozhovoru s klientom intervenčne zameraný na vzťah, alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene

• viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo

11. – 12. 10.2019

Bratislava

X. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKEJ KONFERENCIE O LOGOTERAPII: „CESTY NÁDEJE A HĽADANIA ZMYSLU V ŽIVOTNÝCH KRÍZACH“

počet kreditov schválených SKP: 11

lektori: MUDr. Ľ. Izáková, PhD., Mgr. G. Baník, PhD., PhDr. M. Kosová, PhD., Prof. Dr. Theol. G. Braunsteiner, PhD., Prof. ThDr. Mgr. H. Hrehová, PhD., PhDr. P. lastová Pappová, PhD., Prof. A. Batthyány, PhD., Prof. P. Halama, PhD., doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., MUDr. I. Smelý, PhD., doc. PhDr. J. Stempelová, PhD., Mgr. P. Krajmer, PhD., Mgr. A.Slobodníková, PhD., Mgr. M. Matejová, PhD., Mgr. J.Kunová, PhD., PhDr. K. Hatráková, PhDr. S. Királová

organizátor: Ústav klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ a Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)

kontakt: konferencia.logoterapia2019@gmail.com;

institut.logoterapia@gmail.com

http://www.logoterapia.sk

Obsah: vedecká konferencia

15. – 16.10.2019

Bratislava

PRÁCA SO SKUPINOU: SKUPINA V SYSTÉME ORGANIZÁCIE, PODPORNÉ, PREVENTÍVNE, PORADENSKÉ A TERAPEUTICKÉ SKUPINY – 2. MODUL

počet kreditov schválených SKP: 13

lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič

organizátor: Coachingplus, o.z.

kontakt: + 421 903 722 874

valkovic@coachingplus.org

http://www.coachingplus.org

Obsah:

Cieľom workshopu sú špecifikách preventívnych, poradenských a terapeutických skupín. Počas workshopu budeme skúmať to, ako sa vytvárajú kontrakty so skupinou, spoznáme špecifiká vedenia skupín, ktoré sú súčasťou rôznych organizačných rámcov, budeme sa venovať práci s motiváciou účastníkov, indikáciami aj kontraindikáciami vhodnosti skupinovej práce. Detailne sa pozrieme na špecifiká práce s detskou a adolescentnou skupinou.

Na konci workshopu druhého zo série budete

• poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora

• vedieť použiť primerané intervenčné stratégie podľa potreby skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch

• vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce

18.- 19.10.2019

Košice

ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2019 – UMENIE ESENCIE ŽIVOTA

počet kreditov schválených SKP: 10

lektori: podľa programu

organizátor: PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o.

kontakt: http://facilitas.sk/konferencia/

Mgr. Erika Rosiarová, 0918 579 088

Mgr. Iveta Fabianová, 0904 434 433

Obsah:

Zámerom konferencie je prepojenie teoretických poznatkov, výsledkov výskumov a príkladov dobrej praxe. Zameranie sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovanie sociálnej izolácie a zlepšovanie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského a kultúrneho života.

Prednášky a workshopy vedené odborníkmi ponúknu teoretické poznatky a praktické skúsenosti, využitie inovatívnych prístupov, inšpiráciu ako aj konkrétne techniky využiteľné v praxi.

Súčasťou konferencie je priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností menej formálnym spôsobom, výtvarnej a pracovnej činnosti klientov zariadení a posterové prezentácie arteterapeutických aktivít.

26.10.2019

Prešov

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR


počet kreditov schválených SKP: 7
lektori: PhDr. Katarína Petrová
organizátor: Humanitas, s.r.o.
kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:
Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

25. – 26.10.2019

Žilina

SANDPLAY, SANDTRAY – základný kurz

počet kreditov schválených SKP: 14

lektori: Mikauš Ondřej, Mgr.

organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

kontakt: jdejova@terrainweb.sk

+ 421 915 103 394

www.terrainweb.sk

Obsah:

Terapeutické herné pieskovisko je jedným z možných nástrojov, ako nadviazať kontakt s dieťaťom v poradenstve či terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pracovať.

Metóda využíva prirodzený potenciál hry, kreativity a silu symbolov a podvedomia. Týmto spôsobom sa potom spolu s klientom môžeme dotýkať obsahov, ktoré sú vedomiu utajené alebo sú príliš náročné pre to, aby ich do kontaktu s nami prinášali na vedomej úrovni.

V priestore pieskoviska dieťa (rodina, dospelý) zobrazuje svoj aktuálny vnútorný svet a my sa tak môžeme spoločne priblížiť jeho aktuálnym potrebám, záujmom, emóciám, myšlienkam, nahliadneme viac do jeho vzťahov, predstáv o sebe a druhých a o svete. Terapeutické pieskovisko tvorí prenosné pieskovisko s pieskom a súbor postavičiek, figúrok a objektov, z ktorých môžeme stavať a tvoriť. Ide teda o konkrétny hmatateľný a názorný obraz, s ktorých môžeme experimentovať, meniť ho, sledovať jeho vývin v čase…

V rámci kurzu budú účastníci zoznámení s využitím pieskoviska, najmä v oblasti poradenskej, diagnostickej ale aj s jeho terapeutickým potenciálom. Účastníci si vyskúšajú prácu s pieskoviskom v rôznych roliach, zoznámia sa so základnými pravidlami a postupom práce, dotknú sa teoretických základov a rámcov, z ktorých metóda vychádza a budú môcť sledovať kazuistiky a ukážky práce lektora.

November 2019

07.11.2019

Martin

KRESBA DOM – STROM - OSOBA

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.


16.11.2019

Bratislava

KEĎ SA NADŠENIE ZMENÍ NA ZÁŤAŽ. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Syndróm vyhorenia je v dnešnej dobe častým fenoménom. V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.

21. – 22.11.2019

Nitra - Chrenová

SOCIÁLNE HRANICE A HRANICE AGRESIVITY

počet kreditov schválených SKP: 14

lektori: PhDr. Peter Klubert, PhD.

organizátor: Psycho Klinik, s.r.o.

kontakt: + 421 903 602 229

psychokliniksro@gmail.com

Obsah:

Predstavenie a oboznámenie sa s psychoterapeutickým a edukatívnym programom „Sociálne hranice a hranice agresivity“, ktorého cieľom je prehĺbenie uvedomenia klientov majúcich problémy s rešpektovaním hraníc a/alebo agresivitou v rámci viacerých prostredí a ich prehodnotenie tak, aby boli účinnejšie, efektívnejšie. Dôraz je kladený na aplikáciu do každodenného praktického života. Program je založený na základe metodík TAVak, TABaK-C /Test agresivity Bílika a Kluberta/ a TKC /Test kľukatej cestičky/.

22.11. - 23.11.2019

Žilina

AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ

počet kreditov schválených SKP: 14

lektori: PhDr. Lygia Bátovská

organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

kontakt: jdejova@terrainweb.sk

+ 421 915 103 394

www.terrainweb.sk

Obsah:

Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.

Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až po psychotickú. Zdôrazníme aj aspekt genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.)

Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, posilňovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli a upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde.

Workshop je určený pre odborníkov z radov: psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.

27.- 29.11.2019

Martin

DIEŤA A RODINA V ROZVODE

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná, Mgr. Monika Boričová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.


Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach. Jedna z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.


Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi, sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť tuto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, nebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje v problémy so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.


Seminár je zameraný na témy:
• práca s rozvodovým konfliktom v rodine;
• konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
• deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
• nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode;
• sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny;
• skupinový program na prácu s deťmi pri/po rozvode rodičov;
• skupinový program na prácu s rodičmi/rodinami po rozvode;
• program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov.

DECEMBER

06.- 07.12.2019

Žilina

TRAUMA A DISOCIÁCIA A ICH POROZUMENIE Z POHĽADU NEUROBIOLÓGIE A VZŤAHOVEJ VÄZBY

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: Mgr. Hana Vojtová

organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

kontakt: jdejova@terrainweb.sk

+ 421 915 103 394

www.terrainweb.sk

Obsah:

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií. Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkokobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým
skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

Návrat hore