Podmienky na zaraďovanie do zoznamu jednorazových vzdelávacích aktivít akceptovaných SKP ako súčasť ďalšieho vzdelávania

Organizácia vzdelávania

Zoznam vzdelávacích aktivít a žiadosť o zaradenie do zoznamu vzdelávacích aktivít

Proces schvaľovania žiadosti o akceptovanie vzdelávacej aktivity ako súčasti sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a žiadosti o priznanie kreditov podľa Vyhlášky MZ SR. č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov je realizovaný nasledovne:

 • Žiadosť o registráciu akcie" podáva organizátor vzdelávacej aktivity elektronicky (mailom na mail: kreditacia@komorapsychologov.sk) najneskôr 4 týždne pred konaním vzdelávacej aktivity, prípadne poštou
 • prílohou žiadosti sú: pozvánka na podujatie/program, potvrdenie o oprávnení realizovať vzdelávanie (organizátor predkladá iba ak žiada o schválenie vzdelávacej aktivity v Slovenskej komore psychológov od roku 2016 1x), doklady lektorov (pokiaľ nie sú registrovanými psychológmi v Slovenskej komore psychológov)
 • žiadosti schvaľuje Prezídium Slovenskej komory psychológov, ktoré rozhodne o zaradení alebo nezaradení aktivity do zoznamu vzdelávacích aktivít, ktoré akceptované ako súčasť sústavného vzdelávania a o pridelení počtu kreditov,
 • organizátor vzdelávacej aktivity obdrží e-mailom potvrdenie o schválení vzdelávacej aktivity s uvedením čísla vzdelávacej aktivity a pridelenom počte kreditov,
 • v prípade, že organizátor vzdelávacej aktivity požiada o zverejnenie vzdelávacej aktivity v zoznam schválených vzdelávacích aktivít (kalendár aktivít), komora vzdelávaciu aktivitu zverejní na www.komorapsychologov.sk
 • v súčasnosti vzhľadom na technickú zmenu web stránky nie je možné reklamovať vzdelávacie aktivity platenou reklamou

V prípade, že nie je možné stiahnuť žiadosť o registráciu akcie, napíšte na mail: kreditacia@komorapsychologov.sk, zašleme ju.

Upozornenie: SKP neakredituje jednotlivé akcie, ani výcvikové programy. Žiadosti o akreditáciu programov sa predkladajú jednotlivým ministerstvám alebo inštitúciám príslušným na ich schvaľovanie. Akreditované programy sa spravidla končia záverečnou skúškou.


SKP registráciou potvrdzuje, že schválené akcie bude akceptovať ako súčasť ďalšieho vzdelávania psychológov.

Organizátorov vzdelávacích aktivít upozorňujeme na nasledovné povinnosti, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy (podľa § 75 ods. 1 až 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov) a pravidiel schvaľovania a spracovania vzdelávacích aktivít v SKP:

a.) voči účastníkom: vydať účastníkom potvrdenie o účasti s vymedzením získaných kreditov (vzor nájdete na web stránke SKP)

b.) voči Slovenskej komore psychológov (ďalej SKP):

 • doručiť SKP (poštou alebo scany mailom na adresu: kreditacia@komorapsychologov.sk) prezenčné listiny najneskôr do 14 kalendárnych dní po uskutočnení vzdelávacej aktivity, a to za každý deň aktivity podpísanú samostatne, pričom každá musí byť podpísaná - uzatvorená garantom alebo organizátorom aktivity, potvrdzujúcim súčet účastníkov (vzor zasielame v prílohe),
 • písomne oznámiť SKP (poštou alebo mailom na adresu: kreditacia@komorapsychologov.sk), že sa VA neuskutoční najneskôr do 14. kalendárnych dní po plánovanom termíne,
 • uhradiť administratívny poplatok za spracovanie vzdelávacej aktivity 20 EUR v stanovenom termíne splatnosti poplatok za posúdenie VA na základe faktúry vystavenej zo strany SKP a to i v prípade, že sa vzdelávacia aktivita neuskutoční (je zrušená),
 • uhradiť poplatok za kredity (výpočet celkovej sumy: počet kreditov x 0,3 EUR x počet osôb - účastníkov vzdelávacej aktivity) na základe faktúry vystavenej zo strany SKP v stanovenom termíne splatnosti,
 • v prípade, že sa zmení termín vzdelávacej aktivity bezodkladne po rozhodnutí o zmene termínu oznámiť túto skutočnosť písomne SKP (poštou alebo mailom na adresu: kreditacia@komorapsychologov.sk) a zaplatiť manipulačný poplatok 20 EUR za evidenciu každej zmeny termínu vzdelávacej aktivity.

c.) registratúra a evidencia: povinnosť organizátora písomne alebo elektronicky 10 rokov archivovať:

 • registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ,
 • hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax (vzor zasielame v prílohe),
 • výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil - NIE JE POVINNÉ
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity,
 • vzor potvrdenia o absolvovaní aktivity.

Odborný garant, lektor, organizátor vzdelávacej aktivity:

 • Odborným garantom vzdelávacej aktivity je fyzická osoba, ktorá na základe nadobudnutej odbornej spôsobilosti zodpovedá za kvalitu vzdelávacej aktivity a ktorý je registrovaným psychológom v Slovenskej komore psychológov.
 • Lektorom vzdelávacej aktivity (ďalej len „lektor“) je fyzická osoba, ktorá na základe nadobudnutej odbornej a lektorskej spôsobilosti uskutočňuje vzdelávaciu činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania.
 • Odbornou spôsobilosťou odborného garanta a lektora je súhrn odborných vedomostí, zručností a schopností získaných stupňom vzdelania a zodpovedajúcou praxou v príslušnom odbore podľa typu vzdelávacej aktivity, ktorú garantuje alebo lektoruje.
 • Organizátorom vzdelávacej aktivity môže byť každý, kto aktivitu zorganizuje a má oprávnenie na organizovanie vzdelávacích aktivít uvedené v predmete podnikania. Organizátor vzdelávacej aktivity zodpovedá za organizačnú stránku vzdelávacej aktivity.Nižšie si môžete pozrieť vzor potvrdenia o účasti na vzdelávacej aktivite a tiež tabuľku s počtom kreditov pre lepšiu orientáciu:

Návrat hore