Legislatíva

Informácia o zmene a doplnení zákona č.578/2004 Z.z.

 Vážené kolegyne a kolegovia, 

   radi by sme vás informovali, že Národná rada Slovenskej republiky včera, 15.12. 2015, na svojom zasadnutí schválila  Zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  ktorý bol vrátený prezidentom...

Čítať celý článok...

Oznam o pokrokoch v rokovaniach MZSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

Mailom sme Vás minulý týždeň žiadali o pozastavenie zasielania sťažností na MZ SR a iné orgány štátnej správy, zároveň sme Vás informovali o pripravovanom stretnutí ohľadom tejto problematiky.

Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 23. 6. 2015 na pôde MZ SR za účasti štátneho tajomníka MZ SR Mária Miklošiho...

Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...

Aktuálne dianie v oblasti legislatívy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

chceme Vás informovať o aktuálnom dianí, ktoré sa nás dotýka. Ide hlavne o zmeny v legislatíve, ktoré nešťastným spôsobom menia doterajší stav a existenčne nás ohrozujú. V kooperácii s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS rokujeme s kompetentnými ľuďmi v NR SR a tiež na MZ SR, opakovane vyvolávame stretnutia a...

Čítať celý článok...

REGIONÁLNE VOĽBY SKP 2015 - OZNAM

logo

Rada SKP schválila termín regionálnych volieb 2015 pre západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský región na 15. mája 2015.


Hlavným programom regionálnych zhromaždení bude voľba delegátov na Snem SKP.

Rozpis jednotlivých regiónov

Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...

Informácie k novele 577/2004, z 11.marca 2015 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015.

㤠102r

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015

1) Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a...

Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...

Virtuálna registračná pokladnica - OZNAM

plagat

Upozornenie pre registrovaných a členov SKP.Vzhľadom k povinnosti  psychológov používať registračné pokladnice vyplývajúcej z novely zákona...
Čítať celý článok...

Výzva: Spolupracujme pri zvýšení statusu profesie „psychológ“

ruky

Vážení kolegovia,

Rada Slovenskej komory psychológov a Klub poradenských psychológov pri SKP sa týmto obracajú na všetkých psychológov SR, na členov aj nečlenov komory, na psychológov pracujúcich na všetkých postoch v každom rezorte.

Spolupracujme pri zrovnocenení všetkých psychologických pozícií a pri zvýšení statusu našej profesie, ktoré

Čítať celý článok...

Právna analýza postavenia poradenských a organizačnopracovných psychológov vo svetle zmien zákona č. 578/2004 Z. z.

Právnu analýzu postavenia poradenských a organizačnopracovných psychológov vo svetle zmien zákona č. 578/2004 Z. z. vypracovala  H&H PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. ako pracovný dokument, ktorý je určený pre interné potreby a použitie členov Slovenskej komory psychológov.

Dokument je pracovným materiálom a má slúžiť pre lepšiu orientáciu v...

Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...

Informácie pre dopravných psychológov

Vážení kolegovia,

od 01.01.2014 nadobudla účinnosť novela zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009, ktorá uvádza do praxe významnú zmenu pre dopravných psychológov . Zákon i vyhláška ukladajú povinnosť dopravnému psychológovi zasielať vydané doklady o psychickej spôsobilosti a o podrobení sa psychologickému poradenstvu orgánom PZ. Policajné prezídium SR poskytlo...

Čítať celý článok...

Informácie pre dopravných psychológov - zmeny v zákone (prístupné len pre členov SKP)

allert

Od 1.1.2014 platí novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.) a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)

Zmeny vyplývajúce z novely zákona:
Zaviedla sa povinnosť zasielať jeden výtlačok:

  • posúdenia psychickej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie (tlačivo A4) a...
Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...

Novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov 122/2013

bezpecnost

Od 1.7. 2013 nadobudol platnosť novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý mení pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z.

Vážení členovia komory,

od 1.7. 2013 nadobudol platnosť novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý

Čítať celý článok...

Poskytovanie služby metódou RUŠ na základe živnostenského oprávnenia - stanovisko MZ SR

Vec: Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti na ďalšie konanie - poskytovanie služby (metódou RUŠ - Rýchla a Účinná zmena Skutočnosti) - , na základe živnostenského oprávnenia.

Na Ministerstvo zdravotníctva bol odstúpený listom Úradu košického samosprávneho kraja podnet Slovenskej komory psychológov na preskúmanie podozrenia...

Čítať celý článok...

Špecializácia v klinickej psychológii aj na FF UK v Bratislave

Akreditačná komisia MZ SR dňa 23.11.2012 vydala rozhodnutie právoplatnosti akreditácie na špecializovaný študijný program v špecializačnom odbore Klinická psychológia. Na základe tohto rozhodnutia Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave otvára postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore Klinická psychológia. V priloženom pdf...

Čítať celý článok...

Správne vedenie zdravotnej dokumentácie

Autorky...

Čítať celý článok...

Zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

{phocadownload view=file|id=20|target=s}

Vyhláška č. 413/2010 Z.z.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 2010, Čiastka 157
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.

{phocadownload view=file|id=19|target=s}

Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Aktuálne znenie k 28.2.2012.

9/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolu s novelizáciami.

Zmena: 130/2010 Z.z.
Zmena: 413/2010 Z.z.
Zmena: 361/2011 Z.z.
Zmena: 361/2011 Z.z.
Zmena: 361/2011 Z.z.

{phocadownload view=file|id=48|target=s}

Zápis do zoznamu neodporučených vodičov

Neodporučení vodičiSKP odporúča psychológom, ktorí sú oprávnení vyšetrovať vodičov v zmysle zákona č.8/2009 Z.z., aby vo vlastnom záujme zapisovali vodičov, ktorí nesplnili podmienky v zmysle Vyhlášky č.9/2009 do interného informatívneho zoznamu neodporučených psychológov, ktorý je na webe.

 

Zaznamenali sme , že ak psychológ takýto zápis neurobí a neúspešný vodič

Čítať celý článok...

Požiadavky na povolanie psychológa

požiadavky na psychológov

Do pozornosti dávame nové Nariadenie vlády SR č.296/2010 zo dňa 9.6.2010, ktoré 1.7.2010 vstúpilo do platnosti. §56 až §58 bližšie špecifikujú požiadavky na povolanie psychológa a zároveň stanovujú 31.12.2015 ako termín, do ktorého je potrebné získať diplom o špecializácii.

{phocadownload view=file|id=15|target=s}

Dokladovanie vzdelania diplomom

Dokladovanie diplomomSlovenská komora psychológov upozorňuje, že do roku 2015 musí každý psychológ dokladovať vzdelanie v špecializácii diplomom.

List Ministerstvu spravodlivosti SR

                                                                                                Bratislava...

Čítať celý článok...

Stránka 1 z 2

Návrat hore