Prehľad schválených vzdelávacích aktivít v rámci sústavného vzdelávania 2019

12.01.2019; 16.02.2019; 16.03.2019; 13.04.2019; 18.05.2019; 15.06.2019

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

Počet kreditov: 7

Organizátor: Humanitas, s.r.o.

Lektorka: PhDr. Katarína Petrová

Kontakt: PhDr. Katarína Petrová, phdr.petrovak@gmail.com

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. Systém - oboznámenie sa so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

07.02.2019

Martin

KRESBA DOM-STROM-OSOBA

Počet kreditov schválených SKP: 8

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.

Lektorka: PaeDr. Dušana Priehradná

Kontakt: PaeDr. Dušana Priehradná, rodinnaterapia@gmail.com www.rodinnaterapia.sk

House-Tree-Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie používaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu, či kresby postavy. H-T-P test sa najviac od týchto metód líši pri výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých. Seminár je zameraný na získanie základných informácii ohľadom administrácie a interpretácie testu H-T-P. Postupne sa budeme venovať všeobecným aj špecifickým charakteristikám kresby domu, kresby stromu a kresby osoby. Seminár je obohatený veľkým množstvom praktických ukážok a kazuistík.

07.-08.02.2019

Bratislava

ZRUČNOSTI PORADENSKEJ PRÁCE S DEŤMI A ADOLESCENTMI

Počet kreditov schálených SKP: 13

Organizátor: Coachingplus

Lektor:Mgr. Vladimír Hambálek

Kontakt: PhDr. Ivan Valkovič, valkovic@coachingplus.org, www.coachingplus.org

Cieľom je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s deťmi a adolescentmi. Na konci workshopu by mali účastníci:

• Vedieť viesť rozhovor s deťmi a adolescentmi takým spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a zároveň intrapsychické alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú dieťa, adolescenta alebo ich rodiny, či iné systémy

• Vedieť byť počas rozhovoru s deťmi a adolescentmi, uzatvárať kontrakt, budovať terapeutický vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní klientov

• Vedieť manažovať terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta

Používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú klientov životný svet a primerane zvládať svoje protiprenosové impulzy.

08.-09.02.2019; 15.-16.02..2019; 12.-13.04.2019; 17.-18.05.2019; 21.-22.06.2019

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

Počet kreditov schválených SKP: 15

Organizátor: Psycho Diatera, s.r.o.

Lektor: PhDr. Igor Obuch

Kontakt: PhDr. Igor Obuch, igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

08.-09.02.2019

Košice

PROJEKCIA ÚZKOSTNÉHO MODU SPRACOVÁVANIA SEPARAČNÝCH KONFLIKTOV A ÚZKOSTNEJ VÄZBY DO HROVÉHO SPRÁVANIA. PRAKTICKÝ NÁCVIK TERAPIE HROU SO PSYCHOANALYTICKÝM POROZUMENÍM DANEJ TÉME.

Počet kreditov schválených SKP: 12

Organizátor: Self Creation, s.r.o.

Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc.

Kontakt: PhDr. Eva Reichelová, CSc., reichelova@reichelova.sk

Rozširovanie teoretických poznatkov a praktických zručností v terapii hrou so psychoanalytickým porozumením. Dôraz na poznanie úzkostného modu spracovávania vývinových konfliktov detí a špecifiká práce s deťmi so separačnou úzkosťou.

09.02.2019

Bratislava

V MYSLI ŠPORTOVCA – PSYCHOANALYTICKÝ POHĽAD NA PRÁCU SO ŠPORTOVCAMI A ŠPORT.

Počet kreditov schválených SKP: 2

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu

Lektor: Mgr. Martin Babík

Kontakt: PhDr. Anna Nagajová, nagajova@sspap.sk

Seminár sa bude venovať psychoterapeutickej práci s jedincami, ktorí sú orientovaní na výkon. Šport a športovci predstavujú špecifickú vzorku, kde toto správanie sa prejavuje najvýraznejšie. Seminár je venovaný psychoterapeutom, pracovníkom v klinickej praxi, lekárom a trénerom, ktorí sa športu a športovcom venujú. Ciešom seminára je rozšírenie pohľadu na paranoidne-schizoidnú pozíciu a prácu v nej.

14.-15.02.2019 07.-08.03.2019

Bratislava

RODINA A ROZVOD – 1. MODUL

Počet kreditov schálených SKP: 13

Organizátor: Coachingplus

Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek

Kontakt: PhDr. Ivan Valkovič, valkovic@coachingplus.org www.coachingplus.org

Zámerom workshopu je vytváranie kontaktu s klientmi, tvorba kontraktu (formálny, obsahový, psychologický, percepčný, politický), posúdenie a diagnostika systému v kontexte profesie a odbornej role, tvorba intervenčného plánu na základe potrieb a možností členov rodiny aj širšieho systému. Kontrola a pomoc v rozvodovej a porozvodovej spolupráci. Na konci workshopu by mali účastníci:

• Porozumieť špecifikám prežívania detí a dospelých vo vysoko konfliktných situáciách rodinného systému

• Vedieť viesť rozhovor s členmi rodiny takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany konfliktu

• Poznať rôzne modely práce, prístupy a stratégie v jednotlivých fázach konfliktu a rozvodového procesu

Poznať špecifiká a možnosti rozvodovej mediácie, sociálnej práce s deťmi v rozvode, psychologickej a psychoterapeutickej práce s deťmi a dospelými v rozvode

14.-15.02.2019 14.-15.03.2019

Martin

DIEŤA S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Počet kreditov schválených SKP: 28

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.

Lektorka: PaeDr. Dušana Priehradná

Kontakt: PaeDr. Dušana Priehradná, rodinnaterapia@gmail.com, www.rodinnaterapia.sk

Seminár bude zameraný na tieto témy: Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí. Orientácia v klasifikácii vzťahovej väzby; Porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania psychicky zranených detí v triede; Prehľad v psychopatológii skupinového attachmentu a možnosti intervencie; Osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií; na zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s psychicky zranenými deťmi. Čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať? Rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa. Dieťa s poruchou vzťahovej väzby a skupina rovesníkov v triede (bezpečný attachment, vyhýbavý skupinový attachment, ambivalentný skupinový attachment, dezorganizovaný skupinový attachment).

16.-17.02.2019

Bratislava

TRIANGULÁCIA A KIP

Počet kreditov schválených SKP: 15

Lektorka: Dr. Med. Renate Sannwald

Organizátori: SSKIP, PhDr. Lýgia Bátovská

Kontakt: PhDr. Lýgia Bátovská, lygia.batovska@gmail.com

S. Freud v svojej práci „Tri pojednania k teórii sexuality“ sformuloval koncept oidipálneho vývinového konfliktu, na ktorom pracoval počas celého života. Na príklade z praxe osvetlíme implikácie oidipálneho konfliktu a poukážeme na ťažkosti v patchwork-rodinách, ktoré spočívajú v nedostatočnej integrácii oidipálneho vývinového konfliktu. Predstavíme aj koncept rannej triangulácie E. Abelina, v ktorom ide o vnímanie triangulovaných vzťahových štruktúr k malým deťom.

22.02.2019

Žilina

MÚDROSŤ 12 KROKOV AA V TERAPII TRAUMY

Počet kreditov schválených SKP: 8

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektorka: Mgr. Hana Vojtová

Kontakt: Mgr. Jana Dejová Hánová, jdejova@terrainweb.sk

Jedným z najcennejších zdrojov inšpirácie pre terapiu traumy môžu byť svojpomocné skupiny postavené na princípoch 12 krokov. Formulovali ich Anonymní alkoholici pred 80 rokmi a odvtedy sa nazbieralo veľké bohatstvo skúsenosti s uzdravovaním z rôznych, často i ťažkých psychických problémov. Tieto skúsenosti tvoria vzácny poklad múdrosti a môžu nás naučiť veľa o tom, ako sa ľudia uzdravujú, čo funguje na ceste k duševnému zdraviu a vyrovnanosti a ako premeniť utrpenie na zdroj vnútorného zrenia a rastu. Workshop predstaví bližšie 12-krokový program uzdravovania Anonymných alkoholikov v kontexte psychotraumatológie.

22.02.2019; 24.05.2019

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

Počet kreditov schválených SKP: 6

Organizátorka: PhDr. Etela Mišaničová

Lektor: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová, misanicova@centrum.sk, www.klinickapsychologia.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov ( z ROR), klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, diagnostická úvaha, dif.dg.možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčania resp. zodpovedanie otázok ( podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizácou prípadu zo strany p Pof. Vyžaduje sa aktívna účasť.

08.03.2019

Bratislava

INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI

Počet kreditov schválených SKP: 6

Organizátor: Psyche Educa s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD., stefanvanko@gmail.com

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov. Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách. Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia). Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta. Karty Reziliencia sú verbálne karty, pomáhajú budovať psychickú odolnosť detí a dospelých. Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

08.-10.03.2019

Prešov

KURZ HYPNÓZY

Počet kreditov schválených SKP: 24

Organizátori: PhDr. Eugen Čížek, Mgr. Peter Čížek - Psychosociálne centrum s.r.o.

Lektor: Mgr. Peter Čížek

Kontakt: Mgr. Peter Čížek, brugerova@psychocentrum.sk

Kurz umožní frekventantovi osvojiť si znalosti pri navodzovaní hypnotického stavu. Kurz je vedený formou kvaziterapeutickej komunity s celodenným programom. Súčasťou sú dopoludňajšie prednášky s demonštráciami a popoludní praktické cvičenia. Pri výcviku sa využíva audiovizuálna technika. Každý frekventant kurzu dostane príručku a certifikát o absolvovaní kurzu s akreditáciou SKP.

16.-17.03.2019

Poprad

SNY II.

Počet kreditov schválených SKP: 12

Organizátorka: PhDr. Jana Bryjová

Lektor: Ervín Široký, PhD.

Kontakt: PhDr. Jana Bryjová, seminare.jung@gmail.com

Základy práce so snami v psychoterapii, kazuistické príklady/spoločné rozvíjanie tém: objektová, subjektová a prenosová úroveň, snové Ja, traumatické sny, sny a telo, asociačné a amplifikačné rozvíjanie interpretácie, posilnenie prežívania, opakované sny a snové série, sny ako pomoc v diagnostike, detské sny a pod./ Účastníci si pripravia prezentáciu snov z psychoterapeutickej praxe alebo svoje sny. Budeme spoločne hľadať porozumenie, čo tieto sny vyjadrujú a čomu pomáhajú.

29.03.2019

Liptovský Mikuláš

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV. MECHANIZMY PSYCHICKEJ ZMENY A TERAPEUTICKÉHO PÔSOBENIA.

Počet kreditov schválených SKP: 8

Organizátor: PORT centrum hlbinnej psychológie, s.r.o.

Lektor: MUDr. Peter Pöthe

Kontakt: Mgr. Oľga Šupalová, info@portcentrum.sk, www.portcentrum.sk

Ide o súbor na seba nadväzujúcich seminárov psychoterapie detí a adolescentov. Ponúkame ucelený, osvedčený a vyhľadávaný program s uznávaným detským psychiatrom a psychoterapeutom MuDr. Petrom Pöthem. Vzdelávanie je založené na porozumení psychickej realite klienta a vzťahovej dynamike medzi klientom a terapeutom a je vedené v duchu hlbinných smerov. Hlavný dôraz je kladený na praktickú aplikáciu teoretických a technických znalostí. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky. Veríme, že spoločne vytvoríme priestor na zlepšovanie kvality v psychoterapii detí a adolescentov. Tešíme sa na Vás.

12.-13.04.2019

Žilina

SÚCIT A SÚCIT SO SEBOU – AKO MU POROZUMIEŤ A AKO HO ROZVÍJAŤ

Počet kreditov schválených SKP: 13

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektorka: Mgr. Hana Vojtová

Kontakt: Mgr. Jana Dejová Hánová, jdejova@terrainweb.sk

Súcit je pravdepodobne jednou z kľúčových motivácií, prečo si vyberáme pomáhajúce profesie. Ale ako vlastne rozumieme tomu, čo je súcit? Vieme ho uplatniť aj voči sebe? A dokážeme pomôcť našim klientom, aby v sebe našli súcit, ktorý ich môže uzdravovať? Súcítenie so sebou je podmienkou pre pozitívnu prognózu v psychoterapii. Obzvlášť v psychotraumatológii nemôžeme sprevádzať ľudí v liečivom procese bez toho, aby v sebe našli ochotu a silu byť sami sebe spojencami. Poznatky z neurobiológie, psychoterapie a budhistickej filozofie nám môžu pomôcť pochopiť proces súcitu a súcitu so sebou a objaviť, kde sa môže tento proces blokovať a ako s tým pracovať. Súčasťou workshopu je aj skúsenosť na sebe. Vyskúšame si niektoré cvičenia, ktoré pomáhajú seba-súcit kultivovať. Cieľom workshopu je najmä pomôcť nám hľadať a rozvíjať zdroje súcitu so sebou pre našich klientov, ale môže byť užitočný aj pre našu vlastnú sebapodporu. Môžeme prehĺbiť pochopenie seba, svojho zaobchádzania s utrpením a jeho liečením. Môžeme sa inšpirovať, ako pracovať s ťažko ovplyvniteľnými zvykovými vzorcami, s postojmi, ktoré vedú k šťastiu a vyrovnanosti, ako aj s emóciami, ktoré vedú k nepokoju a prehlbovaniu a opakovaniu utrpenia. Kultivácia múdrosti a súcitu predstavuje hlavnú os ľudského rastu. Účastníci budú mať možnosť tiež zažiť krátke meditatívne cvičenia a zoznámiť sa s dostupnými knižnými a i. zdrojmi, využiteľnými v psychoterapeutickej práci.

21.-22.06.2019

Bratislava

PREJAVY OSOBNOSTNEJ PATOLÓGIE V PSYCHODIAGNOSTIKE – SUPERVÍZNY POHĽAD

Počet kreditov schválených SKP: 12

Organizátor: Psyche Educa s.r.o.

Lektor: PhDr. Anton Polák

Kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD., stefanvanko@gmail.com

Seminár sa začne prednáškou lektora na téma štruktúra, organizácia a poruchy osobnosti, obranné mechanizmy, zvláštne fenomény, klinické diagnózy – ako sa prejavujú v psychických procesoch, nie súbor „typických znakov“, ale ako ovplyvňujú psychické procesy a ako sa to môže prejavovať v psychodiagnostických metódach (s dôrazom na ROR). Lektor prinesie ukážky vyšetrení /aj s nálezmi/, prejde s účastníkmi signovanie, vyhodnotenie, interpretáciu a formuláciu klinického nálezu na podklade výsledkov diagnostických metód (s dôrazon na ROR) a kontextu anamnézy, klinického pozorovania. V rámci tém o osobnostnej patológii lektor zoznámi s psychodynamickým pohľadom na štruktúru a organizáciu osobnost a aj Gestalt pohľad na jednotlivé struktury a narušenia ich kontaktového cyklu. Popis základných obrazov jednotlivých osobnostných organizácií a štruktúr (hraničná, narcistická, schizoidná, depresívna, obsedantná a hysterická), pohľad do ich fenomenológie a vývojových súvislostí. Zameranie sa na úroveň typ organizácie osobnosti /neurotická, hraničná, psychostická/ a stupeň integrácie /dobrá, primeraná, nízka, dezintegrácia/, povaha vzťahov, obrán ega a konfliktov. Dôraz na praktické použitie pri diagnostike a diferencovaní štruktúry a organizácie osobnosti a obraz s charakteristickými rysmi v ROR protokoloch. Seminár má supervízny charakter, účastníci si môžu doniesť vlastné klinické prípady, ktoré sa budú supervidovať.

06.-09.07.2019

Svätý Jur

14. ROČNÍK KETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: PÁROVÉ PORADENSTVO

Počet kreditov schválených SKP: 20

Organizátor: Slovenská asociácia individuálnej psychológie

Lektori: Prof. Paul R. Peluso, PhD. PhDr. Daniela Čechová, PhD. Mgr. Kristína Široká

Kontakt: Mgr. Kristína Široká, adler.org@gmail.com, www.individualnapsychologia.sk

Tentokrát máme pre záujemcov pripravenú lahôdku. Prof. Peluso bude prezentovať najaktuálnejšie poznatky z oblasti výskumu i praxe párového poradenstva a psychoterapie. Prof. Peluso je autorom desiatky publikácií v tejto oblasti /ako Infidelity: A Practitioners Guide to Working with Couples in Crisis či Couples Therapy: Integrating Theory & Technique/ a dlhoročným spolupracovníkom Johna Gottmana, celosvetovo hádam najznámejšej výskumnej autority v oblasti psychologickej pomoci párom. Lektor sa bude venovať na dôkazoch založenému párovému poradenstvu, poradenstvu párom, ktoré zvažujú rozvod, práci s neverou a predstaveniu účinných techník pre poradenstvo párom; uskutoční 3 demonštrácie práce s pármi a bude ich s účastníkmi analyzovať. Lektorky predstavia problematiku partnerského kontraktu a budú sa venovať budovaniu skupiny.