SKP kontakt s médiamiKomunikácia s médiami:

Mgr. Eva Klimová

otvaracie_hodiny

Úradné hodiny:

Úradné hodiny: Kancelária z prevádzkových dôvodov aktuálne uzatvorená, kontaktovať nás môžete e-mailom (uveďte svoju požiadavku e-mailom na: skp.kancelaria@gmail.com), v prípade potreby telefonického kontaktu vás budeme kontaktovať spätne.

e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

adresa kancelárie a adresa pre doručovanie pošty:

Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

vchod do budovy z ulice Májkova 3

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom a ste psychológ vedený v registri komory, z dôvodu duplicity mien v registri uvádzajte i svoje registračné číslo v komore v tvare 4D....

V prípade žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám komora informácie poskytuje iba ak je zo žiadosti o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba prevádzkovateľa:

Mgr. Pavol Zámečník

Tel.: 0910 105 925

E-mail: skp.zodpovednaosoba@gmail.com

Podávanie podnetov:

Slovenská komora psychológov je oprávnená riešiť výhradne podnet/sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti psychológom - poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je členom komory.

Podnet na psychológa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, registrovaného v komore, ktorý nie je členom komory rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Podnety je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu komory.

Komora pri vybavovaní sťažností postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a v znení zákona č. 289/2012 Z.z. a rieši iba sťažnosti, ktoré spĺňajú legislatívou stanovené formálne náležitosti.

Upozornenie ku podávaniu podnetov na psychológov - súdnych znalcov:

Slovenská komora psychológov nie je oprávnená riešiť podnety dotýkajúce sa znaleckej činnosti v odbore psychológia. Znalecká činnosť v odbore psychológia je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených najmä v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

Agenda súdnych znalcov je riadená Ministerstvom spravodlivosti SR, Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a nespadá do kompetencie Slovenskej komory psychológov.

V prípade otázok a podnetov na činnosť alebo správnosť postupu súdnych znalcov v odbore psychológia sa obráťte na Ministerstvo spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/Uvod.aspx

Podnety, ktoré sa dotýkajú znaleckej činnosti a ktoré nie je Slovenská komora psychológov oprávnená riešiť komora zašle späť iniciátorovi podnetu.


Upozornenie pre psychológov - zasielanie dokladov o sústavnom vzdelávaní:

Doklady preukazujúce sústavné vzdelávanie (fotokópie osvedčení) zasielajte poštou na adresu komory. Doklady nie je možné vkladať do registra.

Zemepisná šírka: 48.152261392483
Zemepisná dĺžka: 17.119438523776
Možností trasy
Návrat hore