Špecializačné štúdium klinickej psychológie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ponúka 3-ročné postgraduálne špecializačné vzdelávanie v odbore KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Doba trvania štúdia: 36 mesiacov (v prípade plného pracovného úväzku v zdravotníckom zariadení). Teoretické vzdelávanie v rozsahu 220 hod je realizované na Katedre psychológie FF UK rozložené do 3 školských rokov: 150 hodín prebieha formou priamej výuky, ostatné formou konzultácií a účasti na akreditovaných vzdelávacích a vedeckých podujatiach. Praktická časť špecializačnej prípravy prebieha formou klinickej praxe.

Odborným garantom špecializačného štúdia klinickej psychológie je: Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Podmienky zaradenia do špecializačného programu Klinická psychológia na KP FF UK:

  • Absolvovanie druhého, magisterského stupňa VŠ v odbore jednoodborová psychológia

  • Osvedčenie o príprave pre výkon práce v zdravotníctve (v kompetencii Slovenskej zdravotníckej univerzity - SZU - teda nie zaradenie do prípravy ale uz osvedčenie)

  • Podanie prihlášky a potrebných dokumentov

  • Uhradenie ročného študijného poplatku 350 EUR/1 školský rok

Po splnení podmienok môžete byť zaradený do špecializačného štúdia k 1.2. alebo k 1.10. daného kalendárneho roku.

Bližšie informácie nájdete na:

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/akcie-katedry/specializacne-klinicka/

Kontakt:

Špecializačné štúdium klinickej psychológie
Katedra psychológie Fif UK
Gondova 2
P. O. BOX 464
814 99 Bratislava

Email: specializacnestudium@gmail.com


Návrat hore