Príhovor nového vedenia SKP

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za prejavenú dôveru a zvolenie do orgánov Slovenskej komory psychológov.

Naša úcta patrí v prvom rade odchádzajúcemu prezidentovi SKP p. Martinovi Milerovi a neskôr zastupujúcej prezidentke p. Zite Michlerovej, členom prezídia, rovnako ako všetkým členom bývalej Rady SKP, Kontrolného výboru SKP a Disciplinárnej komisie SKP. Naši predchodcovia museli najmä v poslednom roku vynaložiť zvýšené úsilie pre udržanie podmienok pre vykonávanie našej profesie a reagovanie na zmeny v legislatívnom postavení psychológie na Slovensku. Ich práca bola náročná a časovo zaťažujúca, pričom ju často nebolo možné vidieť zvonka a bolo ju treba vykonávať pod tlakom nepriaznivých podmienok pre vyjednávanie.
Našou kľúčovou úlohou je udržať a zvyšovať status, chrániť všetky psychologické špecializácie, presadzovať ich vykonateľnosť a aktívne pokračovať v rozbehnutom procese legislatívnych zmien s cieľom predovšetkým zlepšiť postavenie psychológie na Slovensku.

Uvedomujeme si súčasný stav v psychológii a aktuálne pred nami stojí niekoľko veľmi dôležitých výziev v oblasti legislatívy a zmien v systéme vzdelávania (predovšetkým umožnenie zaradenia psychológov do špecializácií a certifikačného štúdia). Tento proces sa javí ako dlhodobý a vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej a verejnej správy za nevyhnutnej podpory odborníkov z právnej oblasti, s ktorými SKP začala aktívne spolupracovať.

Našou víziou je vytvoriť z SKP organizáciu, ktorá nielen v legislatívnom zmysle združuje psychológov všetkých špecializácií, ale predovšetkým organizáciu, ktorá bude poskytovať podporu pre jej členov, aktívne ich informovať o novinkách ako i o svojej činnosti a súčasne vytvárať možnosti pre komunikáciu psychologickej obce navzájom i s verejnosťou.

Uvedomujeme si, že budeme nútení vynaložiť veľa energie, aby k takejto zmene prišlo, avšak nedokážeme to bez vás, kolegov. Dovoľujeme si vás preto požiadať o aktívnu spoluprácu, pokiaľ budete zo strany SKP oslovení rôznymi anketami, prieskumami alebo dotazníkmi, nakoľko je to jeden so spôsobov, ako sa dozvedieť vaše názory. Radi vás prizveme i do pracovných skupín pre kľúčové oblasti a témy. Sme otvorení komunikácii a privítame všetky vaše návrhy a podnety, ktorými sa budeme podrobne zaoberať.
Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí nielen úspešne čeliť aktuálnym výzvam, ale aj posilniť SKP ako silnú a zmysluplnú organizáciu, ktorá slúži nielen potrebám komunity psychológov v praxi, ale v zmysle poslania psychológie tiež našim klientom a spoločnosti všeobecne.

Psychológia si zaslúži väčší vplyv na spoločnosť, pretože má poznatky užitočné vo všetkých jej sférach. K tomu však potrebujeme naše zjednotenie a posilnenie zvnútra i zvonku tak, aby bolo počuť náš hlas.

S úctou,

prezident SKP a Rada SKP

Návrat hore