Informácia o zmene a doplnení zákona č.578/2004 Z.z.

Vážené kolegyne a kolegovia,

radi by sme vás informovali, že Národná rada Slovenskej republiky včera, 15.12. 2015, na svojom zasadnutí schválila Zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
V predmetnom zákone bolo schválené precizovanie ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Na základe aplikačnej praxe sa zoznam ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti dopĺňa o ambulanciu poradenskej psychológie a ambulanciu pracovnej a organizačnej psychológie.

Ďalším krokom zo strany SKP je v spolupráci s MZ SR zapracovať ambulancie poradenskej psychológie a ambulancie pracovnej a organizačnej psychológie do príslušných vyhlášok a iných vykonávacích noriem MZ SR, v ktorých doteraz nefigurovali.

O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať.

Mgr. Miroslav Harvan
Prezident SKP

Návrat hore