e- zdravie

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovolíme si upozorniť, že psychológ ako iný zdravotnícky pracovník v zmysle novely § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2017, pri novej registrácii v Slovenskej komore psychológov požiada o vydanie ePZP na základe registrácie v komore.

Formulár žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je možné podať:

 • vyplnením a odoslaním predpísanej žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP) zaslanej prostredníctvom portálu ÚPVS na NCZI
 • osobne na pracovisku NCZI (priamo na mieste zdravotnícky pracovník vypíše žiadosť, počas pracovných dní od 09:00 do 16:00)
 • od 19.06.2017 je možné o ePZP požiadať na IOMO pracovisku Slovenskej pošty, čo je odporúčané ako najefektívnejšia možnosť, nakoľko žiadosť bude skontrolovaná pracovníkom Slov. pošty

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov:

http://www.ezdravotnictvo.sk/Aktuality/Pages/Edukacne-video-pre-zdravotnickych-pracovnikov.aspx

http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Edukacne-video.aspx

http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

https://www.npz.sk/sites/npze/Stranky/NpzArticles/2017_06/Edukacne_videa_pre_zdravotnickych_pracovnikov,_ako_podat_ziadost_o_ePZP.aspx?did=1&sdid=1&tuid=0&

http://www.ezdravotnictvo.sk/ezdravie/erecept/Stranky/default.aspx

Modul e-recept:

Služba eRecept je dostupná pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a v časovom predstihu im prináša reálny benefit elektronizácie zdravotníctva. Pre ambulantných lekárov, nemocnice aj lekárne ide o revolučný posun smerom k využívaniu nástrojov informačnej doby. V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov. Služba eRecept teda poskytuje možnosť okamžitej výmeny informácií medzi zdravotnou poisťovňou, lekárom, lekárnikom a pacientom. Pokrýva kompletný životný cyklus receptu od jeho predpísania, až po výdaj lieku alebo vystavenia výpisu z lekárskeho predpisu v lekárni.“ Z uvedeného vyplýva že do tohto procesu sa psychológovia nezapájajú.


Viacero informácií nájdete na webstránke Národného centra zdravotníckych informácií

http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

Na stránke www.ezdravotnictvo.sk nájdete prehľadne uvedené a aktualizované všetky dôležité informácie pre zdravotníckych pracovníkov, pacientov, či dodávateľov informačných systémov a poskytuje informácie o:

 • Elektronickom zdravotníctve, jeho cieľoch a jednotlivých funkciách
 • Autentifikácii (prístupe do systému)
 • Elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka (ePZP): čo je potrebné k vybaveniu ePZP, možnosti podania žiadosti o vydanie ePZP, podrobné návody na inštaláciu čítačky ePZP a prácu so Samoobslužným portálom pre jednotlivé typy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov, týkajúce sa ePZP a ereceptu, žiadosť o vydanie ePZP spolu s návodom na jej vyplnenie
 • Všetkých funkciách systému ezdravie ako erecept a evyšetrenie
 • Náležitostiach potrebných k pripojeniu do systému ezdravie
 • Procese overenia zhody, ktorý overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a informačný systém zdravotnej poisťovne (IS ZP) spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS)
 • Odpovede na často kladené otázky
 • Kontakt na Call Centrum NCZI a odkaz na kontaktný formulár, ktoré je možné využiť v prípade doplňujúcich otázok alebo problémov v rámci využívania služieb NZIS

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností neváhajte využiť Call Centrum NCZI na tel. čísle 02/32 35 30 30, kde sú pracovníci NCZI k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 hod.

Návrat hore