Legislatíva

INFORMÁCIA KU ÚČASTI PSYCHOLÓGOV PRI VÝSLUCHOCH OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV


Zákonom č. 274/2017 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2018, bol zmenený Trestný poriadok tým spôsobom, že medzi tzv. pomocné osoby v trestnom konaní bol zaradený psychológ, ktorý je definovaný v § 30a Trestného poriadku. Podľa tohto zákonného ustanovenia platí, že „v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. Psychológ má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok zaniká, ak ho psychológ neuplatní do troch dní po svojej prítomnosti na úkone alebo po tom, čo mu bolo oznámené, že k úkonu nedôjde; na to musí byť psychológ upozornený.“ Prípadmi ustanovenými týmto zákonom (Trestným poriadkom) sa rozumejú výsluchy osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými obeťami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. a výsluchy osôb mladších ako 18 rokov.

Aplikačná prax ukázala mnoho problémov a tém, ktoré si vyžadujú urgentné riešenie, predovšetkým z pohľadu psychológov.

Z uvedených dôvodov Slovenská komora psychológov oslovila so žiadosťou o riešenie situácie priamo ministrov jednotlivých rezortov (MS SR, MV SR, MZ SR), prezidenta PZ a hlavnú odborníčku MZ SR pre psychológiu.

15.03.2018 sa konalo medzirezortné rokovanie za účasti zástupcov MS SR, MV SR, Generálnej prokuratúry SR, psychológov z Centra vzdelávania a psychológie MV SR, úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru a SKP. Na rokovaní boli problémy definované komorou potvrdené zástupcami ÚKP P PZ, GP SR a doplnené o problémy súvisiace s ich aplikačnou praxou a kompetenciami. Nakoľko neprišlo ku jednoznačnej zhode názorov vo viacerých témach, najmä v téme odmeňovania psychológa za poskytnutú službu, problematika zostáva v riešení. O ďalšom vývoji situácie budeme informovať.

Viac informácií zasielame individuálne psychológom poštou 23.04.2018. Členovia komory a psychológovia registrovaní v komore v prípade záujmu o viac informácií kontaktujte kanceláriu komory alebo prezidentku komory na mail: prezident@komorapsychologov.sk

REGISTER PRÁVNICKÝCH OSÔB - informácia pre držiteľov L1A licencií

V súvislosti zo zákonom 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci (ďalej len „RPO“) a so vznikom zákonnej povinnosti povinných osôb, medzi ktoré patrí i Slovenská komora psychológov, integrovať vlastné zdrojové registre do RPO vznikla SKP povinnosť integrovať evidenciu licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) do RPO.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPO“) platí, že ak ide o právnickú osobu inú než podľa odseku 3, fyzickú osobu - podnikateľa, odštepný závod, podnik zahraničnej osoby, organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby alebo zapísanú organizačnú zložku, je povinná osoba, ktorá vedie evidenciu alebo ktorá koná podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), povinná skôr, než vykoná zápis do tejto evidencie alebo vydá právoplatné rozhodnutie v tomto konaní, požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa podľa § 4 ods. 5 písm. c), ktorý nemá pridelené identifikačné číslo, požiada o pridelenie identifikačného čísla štatistický úrad prostredníctvom povinnej osoby podľa § 4 ods. 5 písm. c)., teda Slovenskej komory psychológov (v praxi - s vydaním licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe "L1A" komora psychológovi bude zasielať i IČO. V prípade zmeny údajov v licencii "L1A" tieto komora hlási i do RPO).

Podľa § 10 ods. 5 Zákona o RPO sa žiadosť podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý štatistický úrad zverejní na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy. Podľa ods. 6 citovaného zákonného ustanovenia identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.

Povinná osoba zapíše pridelené identifikačné číslo spôsobom ustanoveným osobitným predpisom do evidencie a použije ho v konaní podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b) alebo ho oznámi tomu, komu bolo pridelené.

Ustanovenie § 10 Zákona sa týka prideľovania IČO v prípade vydávania nových licencií, ale aj v prípade vykonávania nového zápisu do registra právnických osôb (§ 10 ods. 1 Zákona o RPO). Keďže údaj o IČO subjektu je jedným zo základných údajov, ktoré majú byť zapísané v registri právnických osôb, je zrejmé, že by malo byť pridelené všetkým subjektom zapísaným v tomto registri.

Komora je v súlade s ustanoveniami Zákona o RPO je povinná oznamovať údaje o všetkých držiteľoch vydaných licencií registru právnických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len "register právnických osôb"), ktorého správcom je Štatistický úrad SR.

V súlade s ustanoveniami Zákona o RPO sprístupní Slovenská komora psychológov v krátkom čase informácie o všetkých držiteľoch vydaných licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe registru právnických osôb. Jedným z údajov povinne oznamovaných registru právnických osôb je aj identifikačné číslo (IČO) držiteľa licencie. Držiteľom licencií, ktorým doposiaľ IČO nebolo pridelené, bude v súlade s ustanovením § 10 Zákona o RPO pridelené na základe žiadosti povinnej osoby pred ich zápisom do registra právnických osôb.

NIEKTORÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE ČINNOSŤ PSYCHOLÓGA - ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA:


  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov č. 366/2005 Z.z.
  • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - časová verzia účinná od 25.05.2018


Dopravná psychológia:

  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Klinická psychológia:

  • Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie ku kódom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/kod-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti-kpzs.html?page_id=126276


VYHĽADÁVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV:

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

Návrat hore