GDPR

25.05.2018 vstúpilo do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation), ktoré zásadným

spôsobom posilnilo práva, prístup a kontrolu občanov nad osobnými údajmi a zjednotilo existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci

Európskej únie. Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016. Viac legislatívnych informácií: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/


Povinnosť zosúladiť existujúcu dokumentáciu a procesy s požiadavkami GDPR dotýka individuálne všetkých

subjektov spracovávajúcich osobné údaje (vymedzené v § 3 Zákona 18/2018 Z. z.).

Návrat hore