Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

Informácia pre žiadateľov o registráciu

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

v prípade potreby sa registrovať v Slovenskej komore psychológov postupujete nasledovne:

- zašlete žiadosť o registráciu s povinnými prílohami na adresu Slovenskej komory psychológov, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava i s povinnými prílohami (nájdete ich v žiadosti - viď časť DOKUMENTY/REGISTRÁCIA). Upozorňujeme, že je potrebné predložiť i osvedčenie o ukončení práce v zdravotníctve - overenú kópiu, kópia výpisu z indexu o záverečnom pohovore nie je dostačujúca.
Potvrdenie od zamestnávateľa dáva zamestnávateľ priamo do žiadosti, potvrdzuje podpisom a pečiatkou. Zamestnávateľ musí byť zdravotnícke zariadenie (výhradne ambulancia klinickej alebo poradenskej alebo pracovnej psychológie alebo ústavné zariadenie) alebo mať oprávnenie na výkon zdravotníckej praxe v klinickej alebo poradenskej alebo pracovnej psychológii.
- V prípade, že žiadosť obsahuje všetky povinné dokumenty (najmä overené doklady o vzdelaní vrátane osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, výpis z registra trestov), žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a Prezídium SKP žiadosť schváli, termíny zápisu do registra sú vždy k 1. alebo 15. v mesiaci, následne obdržíte poštou potvrdenie a faktúru s poplatkom v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinnosť uhradiť. V prípade, že sa registrujete v roku 2021, je nevyhnutné uhradiť poplatky za tento rok, bez ohľadu na mesiac, v ktorom registrácia prebehne, zľava zo zákonom stanoveného poplatku nie je možná.
- Upozorňujeme, že zápis do registra psychológov je nevyhnutný najmä preto, aby psychológ mohol vykonávať povolanie v zdravotníctve. Registrácia v komore je povinná počas celého obdobia výkonu povolania psychológ ako zdravotnícky pracovnik (viď zákon 578/2004 Z.z.).
- Vo vzťahu ku zápisu do špecializačného štúdia sú univerzity s týmto postupom oboznámené, pokiaľ žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu oneskorene vo vzťahu ku začiatku špecializačného štúdia v dôsledku neskorého vydania osvedčenia zo strany SZÚ, je potrebné aby si dohodol s príslušnou univerzitou, že potvrdenie o zápise do registra komory doloží.
Prosíme žiadateľov o registráciu a ich zamestnávateľov, aby rešpektovali stanovený postup, výnimky kapacitne nie je možné realizovať.
Mgr. Eva Klimová
prezidentka SKP

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore