Informácia o prieskume: Vytvorenie fondu psychodiagnostických metód v SR - ZAPOJTE SA!

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

obdobie od roku 2017 nám prinieslo mnoho zmien, ktoré ukázali nevyhnutnosť začať riešiť zmenu systému starostlivosti o duševné zdravie v celej jeho šírke, od primárnej prevencie až po liečbu psychických porúch, následnú starostlivosť a podporu komunitnej starostlivosti.

Slovenská komora psychológov sa dlhodobo snaží o zmeny v starostlivosti o duševné zdravie občanov Slovenskej republiky a súčasne i v podmienkach výkonu nášho povolania. Boli sme aktívni a prítomní pri tvorbe programového vyhlásenia vlády SR a výsledok, teda začiatok procesu zmien, nie je len v dôsledku pandémie koronavírusu, ale práve i vďaka našej dlhodobej snahe o zmeny a prizývanie iných stakeholderov.


Kľúčovými cieľmi zmeny systému sú najmä:

- zvýšenie kvality a dostupnosti psychologických služieb pre klientov, vytvorenie jasných ciest poskytovania psychologickej starostlivosti pre klientov,

- zjednotenie psychológov SR pod jednu stavovskú organizáciu a odbúranie rezortizmu,

- zodpovedná regulácia povolania, avšak s cieľom legislatívne umožniť odborne kompetentným osobám vykonávať povolanie psychológ,

- vyššia dostupnosť a kvalita celoživotného vzdelávania psychológov,

- vyššia dostupnosť kvalitných nástrojov a metód pre psychologickú prax a i.


Rozsah zmeny starostlivosti o duševné zdravie je však omnoho širší a je potrebné zapojenie rôznych pomáhajúcich profesií, nielen psychológov, ale i lekárov rôznych špecializácií, liečebných a špeciálnych pedagógov, logopédov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a rôznych organizácií pôsobiacich v oblasti v tejto oblasti.

Nositeľom zmien sa stalo predovšetkým Ministerstvo zdravotníctva SR. Prvým úspešným krokom bol vznik Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie („RVDZ“).

Rada vlády SR pre duševné zdravie bola zriadená 24. februára 2021 vládou Slovenskej republiky ako jej stály poradný orgán, ktorý plní koordinačné, konzultatívne a odborné úlohy v oblasti ochrany a podpory duševného zdravia, prevencie vzniku duševných porúch, psychodiagnostiky, liečby duševných porúch, následnej starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami, výskumu duševného zdravia, vzdelávania odborníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a služby, tvorby politiky duševného zdravia a sledovania kvality v uvedených oblastiach.

RVDZ nie je pokračovateľom Rady pre duševné zdravie, ktorá bola v minulosti zriadená pri MZ SR avšak nenaplnila očakávania, ale ide o nový orgán s oveľa širším zložením a poslaním. Jej štruktúru, zapojenie všetkých rezortov a skupín, ktorých sa problematika duševného zdravia dotýka, stavovských organizácií, výskumných inštitúcií, neziskových organizácií a ďalších ocenili aj predstavitelia WHO, ktorá pripravuje obdobný projekt na európskej úrovni. Jadrom činnosti rady je práca jej 4 výborov, pričom psychológovia majú viacpočetné zastúpenie v jednotlivých výboroch:

· Výbor RVDZ pre primárnu prevenciu
· Výbor RVDZ pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie
· Výbor RVDZ pre výskum
· Výbor RVDZ pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Na svojom druhom zasadnutí RVDZ schválila Deklaráciu aténskeho samitu WHO o opatreniach v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v nadväznosti na vplyvy pandémie COVID-19, návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia ako aj návrh na realizáciu projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví. Jeden zo zástupcov psychológov v Rade bol zvolený aj za podpredsedu rady, a to prezidentka SKP.

Ďalším pozitívnym krokom je alokácia finančných zdrojov (105 mil. EUR) na reformu starostlivosti o duševné zdravie v Pláne obnovy a odolnosti (KOMPONENT 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie). Dovolíme si skonštatovať, že i napriek rôznym názorom záujmových skupín nám vďaka schválenému financovaniu vzniká jedinečná príležitosť na rozvoj v rôznych oblastiach starostlivosti o duševné zdravie. Za podporu našich potrieb a ich zapracovanie do Plánu obnovy a odolnosti si dovolíme poďakovať Mgr. Viktorovi Svetskému, PhD. a MUDr. Petrovi Šomšákovi a ich tímom, ktorí v čase tvorby tohto dokumentu pôsobili na MZ SR.

Viac informácií ku komponentu 12 nájdete: https://knowww.eu/nodes/608eb389c2b2cf0008d67b69

Doposiaľ naši zástupcovia začali pracovať v rôznych pracovných skupinách pre dosiahnutie jednotlivých míľnikov reformy, najmä príprave návrhu nového „nadrezortného“ zákona o psychologickej činnosti a psychoterapii, Slovenskej komore psychológov ako nadrezortnom orgáne, ktorý bude základnou normou pre výkon psychologickej činnosti. Je zámer, aby výkon činnosti v jednotlivých rezortoch naďalej upravovala rezortná legislatíva v súlade s novovzniknutým zákonom.

Ďalšou z dôležitých príležitostí je Investícia 3.2: Vytvorenie fondu psychodiagnostických metód a uskutočnenie štandardizačných štúdií pre minimálne 112 psychodiagnostických metód s cieľom publikovať slovenské manuály a testové podklady v digitálnom registri do konca júna 2025.

Investícia 3.2. nám vytvorila možnosť priniesť na Slovensko nové a moderné psychodiagnostické postupy a reštandardizovať viaceré už používané metódy, ktoré majú zastarané normy alebo je ich potrebné dodatočne výskumne overiť.

Prvým krokom pre dosiahnutie tohto cieľa je zber údajov, t.j. skúseností a podnetov psychológov zo všetkých rezortov ohľadom používania psychodiagnostických metód vo svojej praxi.

Obraciame sa preto na vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka (vytvorený prac. skupinou: doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Mgr. Eva Klimová, prof. Mgr. Peter Halama, PhD. a prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. ml.), ktorý nájdete na nižšie uvedenom linku. Dotazník môžete vyplniť najneskôr do 07.11.2021

LINK: https://savba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8u1fKrehA5h3nRc

Vaše odpovede v tomto prieskume pomôžu ku kvalifikovanému rozhodnutiu, ktoré metódy (re)štandardizovať a diagnosticky validizovať, pričom zvolené metódy majú pokryť potreby rôznych špecializácií a reálnych potrieb praxe.

Prieskum je dobrovoľný a anonymný, vaše odpovede budú spracované hromadne. Z vyplnenia dotazníku pre vás nevyplývajú žiadne záväzky. Veríme, že budete venovať 20 min. svojho času dôkladnému vyplneniu dotazníka, nielen časti mapujúcej aktuálne používanie psychodiagnostických nástrojov na Slovensku, ale najmä časti, kde môžete navrhnúť pre štandardizáciu nové metódy, ktoré na Slovensku zatiaľ nepoužívame.

Túto informáciu rozosielame psychológom rôznych rezortov, poteší nás, ak oslovíte kolegov, či dotazník dostali a vyplnili, prípadne ho prepošlete.

S úctou,

Mgr. Eva Klimová
prezidentka Slovenskej komory psychológov

Návrat hore