Zmeny v podmienkach registrácie v SKP-zrušenie podm. absolvovania prípravy na výkon práce v zdrav.

Dňom 15.3.2022 vstupuje do platnosti novela zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorej sa ruší povinnosť absolvovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve ako podmienku pre výkon povolania psychológ v zdravotníctve. V praxi to znamená, že od 15.3. 2022 (týka sa žiadostí o registráciu doručených SKP 15.3.2022) nie je potrebné ku registrácii predkladať osvedčenie o absovovaní prípravy na výkon práce v zdravotníctve. Žiadateľ ku registrácii predloží všetky povinné prílohy žiadosti a zamestnávateľ (zdravotnícke zariadenie alebo poskytovateľ samostatnej zdravotníckej praxe) potvrdí v žiadosti, že žiadateľ je zamestnaný ako zdravotnícky pracovník - psychológ, pričom pracovný pomer vzniká najneskôr v deň registrácie v komore. Žiadosti o registráciu nájdete na www.komorapsychologov.sk v časti DOKUMENTY/REGISTRÁCIA, pričom komora registrácie bude realizovať vždy k 1. alebo 15. kalendárnemu dňu v mesiaci. Druhou novinkou, ktorú prináša novela zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je zaraďovanie do špecializačnej prípravy a certifikačnej prípravy nasledovne: § 39: ods. 5) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii (§ 40), zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti. ods. 6) Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava začína dňom zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.
Návrat hore