Postup pri podávaní žiadosti o vydanie stanoviska k štandardizácii psychodiagnostického testu navrhnutý Poradným zborom SKP pre psychodiagnostiku

Postup pri podávaní žiadosti o vydanie stanoviska k štandardizácii psychodiagnostického testu navrhnutý Poradným zborom SKP pre psychodiagnostiku

  1. Žiadateľ vyplní formulár žiadosti s uvedením údajov, ktoré formulár obsahuje.
  2. Žiadateľ priloží k žiadosti : manuál testu (teoretické východiská, popis metodík, ich konštrukcia, administrácia, vyhodnotenie), normy testu a recenzie od dvoch nezávislých recenzentov. Recenzie majú byť vypracované podľa EFPA modelu recenzie. Formulár recenzie testu a poznámky pre recenzentov sú dostupné v češtine na: http://www.efpa.eu/professional-development/tests-and-testing.
  3. Stanovisko poradného zboru je spoplatnené cenou vo výške jednej testovej batérie. Poplatok je potrebné uhradiť na účet SKP: Bankový účet VUB, a.s. číslo účtu 1117472057/0200.
Návrat hore