O nás

Slovenská komora psychológov je samosprávna, nezávislá, nepolitická stavovská organizácia psychológov, s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Komora v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.

Je právnickou organizáciou zriadenou podľa zákona 578/2004 Z.z.

Predchodcovia komory:

  • Slovenská komora psychológov – zriadená zákonom o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov č. 199/1994 Z.z.
  • Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, laborantov a technikov – Sekčná komora psychológov zriadená zákonom č. 578/2004 Z.z

Hlavným poslaním komory je:

  • evidovať registrovaných psychológov
  • chrániť práva a záujmy členov komory
  • vyjadrovať sa ku etickým otázkam výkonu povolania psychológ
  • zastupovať psychológov v spoločných otázkach dotýkajúcích sa výkonu povolania, tvorby koncepcie rozvoja psychológie na Slovensku
  • aktívne spolupracovať s odbornou verejnosťou a so zástupcami psychológov v iných rezortoch, ktorí nie sú členmi alebo registrovanými psychológmi v komore
  • plniť povinnosti vyplývajúce komore z legislatívnych noriem Slovenskej republiky

Základné normy pre výkon činnosti komory v časti DOKUMENTY.

Posledná úprava Sobota, 02 Jún 2018 13:05

Návrat hore