Licencie

Každý, kto chce vykonávať psychológiu ako slobodné povolanie, je povinný mať licenciu na niektorú z troch špecializácií (klinická, poradenská, pracovná a organizačná), podľa toho, pre ktorú spĺňa potrebné vzdelanie a prax. Pokiaľ chce psychológ vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť (dopravná psychológia, psychoterapia, liečba drogových závislostí), potrebuje mať vydanú licenciu i na tieto pracovné činnosti.

O licenciu nemusia požiadať tí psychológovia, ktorí pracujú v zamestnaneckom pomere. V tomto prípade musí mať ich zamestnávateľ psychologickú činnosť v predmete podnikania a odborného garanta na príslušný špecializačný odbor alebo certifikovanú činnosť (túto licenciu vydáva taktiež komora).

 • O akú licenciu požiadať?
  • Ak chce psychológ podnikať ako fyzická osoba a nebude si zriaďovať zdravotnícke zariadenie, je potrebné požiadať o licenciu L1A - na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ. Týka sa všetkých psychológov, ktorí pracujú samostatne. Samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.
  • Ak chce psychológ mať vlastné zdravotnícke zariadenie a bude podnikať ako fyzická osoba, je potrebné požiadať o licenciu L1B - na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ.
  • Ak chce psychológ mať vlastné zdravotnícke zariadenie a bude podnikať ako právnická osoba (s.r.o. a iné), je potrebné požiadať o licenciu L1C - na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ.

   Upozornenie pre žiadateľov o vydanie licencie L1C: psychológ môže byť odborným garantom iba pre jednu právnickú osobu.

  Jednotlivé žiadosti nájdete v časti DOKUMENTY_LICENCIE


 • Vydávanie licencií: od 1.1. 2017 z dôvodu, aby nové licencie zodpovedali štandardom zdravotníckej informatiky podľa číselníkov NCZI a z čísla licencie bolo jednoznačne zrejmé, pre ktorú špecializáciu alebo certifikovanú činnosť je licencia vydaná, komora vydáva licencie pre jednotlivé špecializácie a certifikácie samostatne. Každá licencia musí mať špecifický kód, ktorý pozostáva z: čísla licencie (obsahuje: číslo licencie vydané SKP, typ licencie), kódu zdravotníckeho povolania, kódu študijného odboru/kódu špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ). Vydanie každej licencie pre jednotlivé špecializácie alebo CPČ je spoplatnené samostatne podľa cenníka.
  • Kód zdravotníckeho povolania psychológ: I02
  • Kód špecializačného odboru/ certifikovanej pracovnej činnosti – kód korešponduje s číselníkom profesijného titulu:
  • klinická psychológia: 144
  • poradenská psychológia: 295
  • pracovná a organizačná psychológia: 296
  • CPČ dopravná psychológia: 580
  • CPČ psychoterapia: 241

  Pokiaľ psychológ predkladá žiadosť o licenciu pre viacero špecializácií/ CPČ, môže v jednom tlačive požiadať o vydanie viacerých licencií naraz a doklady prikladá iba 1x, pričom SKP vydá každú licenciu samostatne.

  Licencia je podľa § 71 ods. 2 zákona 578/2004 Z.z. vydávaná na dobu neurčitú a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu. Zmeny v licencii je možné realizovať podľa § 72, pričom ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Za zmenu v licencii nie je považované „rozšírenie licencie o ďalší odbor/CPČ“, v takom prípade je potrebné požiadať o vydanie novej licencie.

 • Ak chce psychológ požiadať o zmenu údajov v licencii, je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o zmenu v licencii L1A/L1B/L1C. V prípade, že nahlásite zmenu osobných údajov komore, komora automaticky nerealizuje zmeny vo vydaných licenciách, o zmenu v licencii je potrebné požiadať samostatne.
 • Ak chce psychológ pozastaviť alebo zrušiť licenciu, je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o zrušenie licencie (je potrebné vybrať podľa príslušného typu licencie) alebo Žiadosť o pozastavenie licencie L1A/L1B/L1C.

  Podľa § 74 zákona 578/2004 Z.z. komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť, alebo z iných dôvodov uvedených v § 74.

  V prípade, že psychológ ukončí prevádzku zdravotníckeho zariadenia a VÚC (samosprávny kraj)/MZ SR mu vydá rozhodnutie, alebo požiada Štatistický úrad alebo živnostenský úrad o zrušenie IČO, nejedná sa v takom prípade i o zrušenie licencie, nakoľko licenciu je oprávnená zrušiť iba Slovenská komora psychológov, nie iná inštitúcia.

  O zrušenie licencie je psychológ povinný včas, písomnou žiadosťou s vlastnoručným podpisom požiadať komoru. V prípade, že chce psychológ zrušiť registráciu v komore, je potrebné, aby požiadal i o zrušenie licencií.

  Upozornenie: Slovenská komora psychológov nie je oprávnená rušiť licencie spätne! Lehota správneho konania na zrušenie licencie začína plynúť dňom doručenia žiadosti do komory.

 • Slovenská komora psychológov vydáva iba licencie, žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je potrebné stiahnuť na stránke príslušného VÚC/samosprávneho kraja.

  Informácia a upozornenie ku L1A licenciám:

  Komora je v súlade s ustanovením § 78 zákona č. 578/2004 Z.z. povinná v súlade s ustanovením § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov povinná oznámiť vydanie povolenia, zmenu povolenia alebo zrušenie povolenia na výkon činnosti uvedenej v § 5 zákona o sociálnom poistení (licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) Sociálnej poisťovni, a to do 15 dní od jeho vydania alebo zrušenia. Komora uvedenú skutočnosť oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb. Evidenciou v Sociálnej poisťovni držiteľovi L1A licencie vznikajú legislatívou definované povinnosti súvisiace s výkonom slobodného povolania, najmä povinnosť platby povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Slovenská komora psychológov nezodpovedá za neplnenie povinnosti psychológa vykonávajúceho slobodné povolanie na základe vydanej licencie.

  Dovoľujeme upriamiť pozornosť na § 5 zákona č. 461/2003 Z.z., podľa ktorého: „samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3[1], okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.“

  Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby nepostačuje iba skutočnosť, že táto osoba je držiteľom oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti (v našom prípade licencie L1A), ale nevyhnutným predpokladom je aj dosahovanie príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z.z. v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, pričom tieto príjmy by mali prevyšovať zákonom stanovenú hranicu. Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby je upravený v ustanovení § 21 zákona č. 461/2003 Z.z.

  Jednotlivé žiadosti nájdete v časti DOKUMENTY_LICENCIE


  Návrat hore