Dokladovanie kurzu "prvej pomoci"

Prvá pomocVzhľadom na časté otázky, týkajúce sa dokladovania „ prvej pomoci“,   pripomíname, že  vo
Vyhláške MZ SR 366/2005 §2 ods.5  o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania sa mimo iného uvádza :


Pri započítavaní kreditov sa prihliada aj nato, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.

SKP akceptuje kurzy, ktoré organizuje vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala akreditáciu MZ. Aktualizovaný zoznam je dostupný na www.health.gov.sk. Pre psychológov platí bod 2. Akreditované kurzy pre vybrané cieľové skupiny.

Návrat hore