List Ministerstvu spravodlivosti SR

                                                                                                Bratislava, 28.4.2011

Č.j. 314 /2011
Vážená páni ministerka Lucia Žitňanská,

obraciame sa na Vás, ako stavovská organizácia psychológov, so žiadosťou  o zabezpečenie právneho stavu v zmysle zákona o znalcoch a tlmočníkoch.
Zákon o znalcoch určuje podmienky, na základe ktorých môže byť znalec zapísaný v zozname znalcov a čo má následne ako znalec spĺňať. Zistili sme, že v odvetví psychológia, najmä klinická psychológia, sa vyskytujú zapísané osoby, ktoré nespĺňajú  stanovené podmienky. Ide prevažne o skutočnosť, že nemajú ukončené špecializačné štúdium, nie sú registrovaní v SKP, teda nevykonávajú povolanie, neplnia si povinnosť sústavného vzdelávania.
SKP v poslednom období dostáva veľa sťažností  od občanov vo veci znaleckej činnosti,  na základe čoho sme zistili uvedené nezrovnalosti.
V prípade potreby  Vám poskytneme súčinnosť pri porovnaní  registra SKP s registrom znalcov.
Taktiež sme zistili, že súdy  sa opierajú o vyjadrenie „psychológov“, ktorí  pôsobia hlavne v treťom sektore. Tieto organizácie vystupujú ako psychologické pracoviská, čo je v rozpore s platnou legislatívou SR, pretože  v zmysle zákona psychologická činnosť nie je živnosť a môže sa vykonávať iba  na základe rozhodnutia SKP.
Tieto osoby  svojim vyjadreniami poškodzujú záujmy odboru psychológia. Z tohto dôvodu  Vás žiadame, keby ste z Vášho postavenia upozornili  súdnu moc na uvedenú skutočnosť. Je to také isté ako keby  každý, kto má ukončené právnické vzdelanie bol automaticky advokát, notár, prokurátor alebo sudca.

Vážená páni ministerka,
radi by sme uvedenú skutočnosť prerokovali aj na osobnom stretnutí.

S úctou
PhDr. František Skokan
prezident SKP

Originál listu nájdete v priloženom súbore. 

Návrat hore