Stanovisko poradného zboru ku kritériám štandardizácie testov

Stanovisko č.1 Poradného zboru SKP ku kritériám na štandardizáciu psychologických testov podľa Vyhlášky MV č.413/2010 Z.z

Rada SKP rozhodla, aby Poradný zbor SKP pre psychodiagnostiku navrhol kritéria , podľa ktorých bude SKP posudzovať a garantovať, či je test štandardizovaný. Uvedené kritéria sa budú týkať iba testov používaných pre vyšetrenie vodičov v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Čo je štandardizovaný test?

V aktuálne platnej Vyhláške Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z.z. / novela č.413/2010 Z.z./ je uvedené: „Posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti používa štandartizované psychologické testy a prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii“.

Stanovisko č.1
Poradného zboru SKP ku kritériám na štandardizáciu psychologických testov podľa Vyhlášky MV č.413/2010 Z.z

Na základe rokovania, ktoré sa uskutočnilo e-mailovou komunikáciou od 22.1.2011 do 10.2.2011 a na základe doplňujúcich rokovaní do 16.2.2011.

Rokovania sa zúčastnili všetci členovia poradného zboru. Hlasovanie prebehlo e- mailovou komunikáciou. Hlasovali všetci členovia poradného zboru, nikto sa nezdržal hlasovania. Výsledky hlasovania za jednotlivé body stanoviska: a5, b6, c6, d4, e6, f3:3, g4, h6, i6.

Poradný zbor pre psychodiagnostiku predkladá Prezídiu a Rade SKP návrh kritérií na štandardizáciu psychologických testov podľa Vyhlášky č. 413/2010 nasledovne:

a/ Test musí byť štandardizovaný pre slovenskú populáciu a validizovaný na populácii vodičov

Zdôvodnenie: Axióm normality: duševné vlastnosti majú v populácii normálnu distribúciu, t.j. schopnosť alebo vlastnosť meraná u vodiča sa vyskytuje v rôznej miere u celej populácie. Vodič by mal vykazovať charakteristiky na špecifickej úrovni všeobecnej populácie. Problém stanovenia hranice, teda úrovne, na ktorej by mal byť daný človek "odmietnutý“ rieši proces validizácie, v ktorej sa preukáže, pod ktorou úrovňou napríklad rapídne stúpa nehodovosť alebo iná sledovaná premenná. Preto je nutné validizáciu robiť s dorazom na profesionálnych vodičov. Formulácia jednoznačne zodpovedá aj legislatívne stanoveným podmienkam.

Uvedené stanovisko nachádza tiež oporu v dostupných poznatkoch o metodológii psychologického výskumu, v informáciách získaných zo zahraničných pracovísk s dlhodobou skúsenosťou v oblasti metodológie psychometrických meraní spôsobilosti vodičov (Prof. Schubert z DEKRY v Berlíne,  PhDr. Tomáš Rodný z Cassys psychodiagnostika Praha, vo výsledkoch validizácie uverejnených v manuáloch testov VTS s medzinárodnou pôsobnosťou od firmy Schuhfried vo Viedni.

b/Test musí preukázať validitu na zisťovanie tých charakteristík,  na meranie ktorých  je určený / Príloha č. 10 Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z./

Zdôvodnenie: nevyhnutné pre vylúčenie kontraindikácií.

c/Štandardizácia nemôže byť staršia ako 10 rokov u výkonových testov a 15 rokov u sebavýpoveďových testov

Zdôvodnenie: Sebavýpoveďové testy merajú charakteristiky, ktoré sa menia pomalšie. Projektívne testy nemožno posudzovať podľa všeobecných nárokov na štandardizáciu a ich posudzovanie si vyžaduje špecifický prístup.

d/Test musí byť autorizovaný, musí mať autora alebo distribútora  s licenčnou zmluvou. test musí byť recenzovaný dvomi nezávislými recenzentmi.

Zdôvodnenie: Licenčnú zmluvu stanovuje Autorský zákon č. 618/2003 Z.z., Licenčná zmluva (§ 40 AZ). V zahraničí existujú systémy recenzovania testov, ktoré zabezpečujú nezávislé hodnotenie dvomi recenzentmi, aby užívatelia testu mohli posúdiť jeho kvalitu a zvážiť prípadné použitie. EFPA vydala k tomuto posudzovaniu aj formulár, ktorý odporúča, je dostupný na stránke EFPA už aj v českom preklade. Ide o to, že toto recenzovanie by nemali zabezpečovať samotní vydavatelia (aby hodnotitelia neboli v konflikte záujmov) ale nezávislá inštitúcia.

e/Pre niektoré testy sa môže dočasne určiť prechodné obdobie, ktoré  môže byť maximálne 1 rok. V tomto období musí autor alebo distribútor predložiť validizačnú štúdiu k predkladanému testu.

Zdôvodnenie: S ohľadom na náročnosť procesu validizácie je jednoročná doba priemranejšia ako 6 mesiacov.

f1/ Validizačná štúdia musí byť vykonaná na vzorke minimálne 300 osôb

f2/ Validizačná štúdia musí byť vykonaná na vzorke minimálne 150-300 osôb, s prihliadnutím na splnenie kriteriálnych / prediktívnych predpokladov testu

Zdôvodnenie: Poradný zbor odbornou diskusiou a hlasovaním nedospel k definívnemu riešeniu, výsledok hlasovania bol 3:3. Na jednej strane ide o význam a dôležitosť rozhodovacieho procesu pri posudzovaní psychickej spôsobilosti vodiča podľa Vyhlášky č.413/2010 a na druhej strane o odborné stanovisko, že validizácia je komplikovaný proces overovania korelácie medzi testom a kritériom a závisí nielen od  miery zhody s kritériom, ale aj od kvality výberu kritéria. Z odborného hľadiska vyplýva, že aj validizačný proces vykonaný na vzorke 150 osôb môže zaručiť dobrú platnosť výsledkov, ak boli správne zvolené kritériá a validizačný proces bol vykonaný precízne.

Poradný zbor doporučuje Prezídiu a Rade SKP pre rozhodnutie medzi alternatívami f1 a f2 zvážiť argumenty uvedené v zdôvodnení .

g/ Autor alebo distribútor musí požiadať SKP o garantovanie štandardizácie. Formulár pre žiadosť obsahuje údaje uvedené v bode a/.-i

Zdôvodnenie: Špecifikácia obsahu garancie je stanovená v kritériách a/-i/.

h/ Autor alebo distribútor, ak predkladá batériu testov musí uviesť validizačnú štúdiu pre batériu.

Zdôvodnenie: Validitou jednotlivých testov batérie nemožno potvrdiť komplexný výsledok získaný použitím batérie

i/ Ak je možné použiť jednotlivé testy batérie i samostatne na účely vyšetrovania vodičov v zmysle Vyhlášky č.413/2010,  treba uviesť samostatnú validizačnú štúdiu.

Zdôvodnenie: Validitou batérie nemožno potvrdiť platnosť výsledku pre závery vyvodené z jednotlivých testov

PhDr. Zdenka Kubišová
Predseda Poradného zboru SKP
pre psychodiagnostiku
dňa 19.2.2011

Návrat hore