Petícia SLK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

poslanci Národnej rady SR schválili dňa 25. júna 2013 novelizáciu trestného zákona, ktorá neštandardným spôsobom zasiahne do života zdravotníckych pracovníkov.
Na základe prijatých zmien bude môcť Ministerstvo zdravotníctva SR zamedziť lekárovi vykonávať lekárske povolanie na území Slovenskej republiky až na dva roky, a to bez rozhodnutia súdu o vine lekára.
Novelizácia zároveň sprísňuje tresty pre zdravotníkov za vyhýbanie sa výkonu povinností alebo za ich porušovanie počas krízovej situácie.
Je právne nezvyklé, aby za neplnenie rozhodnutia vydaného iným orgánom ukladal pokutu iný orgán, v tomto prípade MZ SR. Nezvyklá a ničím neodôvodnená je aj výška pokuty (do 3300 €), ktorú môže ministerstvo uložiť.


Prijaté zmeny v trestnom zákone a súvisiacich predpisoch ohrozujú profesionálnu kariéru a slobodu zdravotníkov spôsobom, ktorý nemá obdobu v členských krajinách Európskej únie.


Slovenská lekárska komora spolu s ostatnými profesijnými zdravotníckymi organizáciami preto organizujú Petíciu za odstránenie uvedených abnormalít zo slovenskej legislatívy.Vážené kolegyne, vážení kolegovia,


práve rozhodujeme o postavení lekárskeho stavu na Slovensku na desiatky rokov dopredu. Od nás samých bude závisieť, či zostaneme v pozícii mlčiacej väčšiny ohýbajúcej chrbát pred svojvôľou moci alebo ukážeme, že sme hrdí občania plne si vedomí svojich povinností, ale aj práv. Je otázkou nielen našej stavovskej cti ale možno aj otázka našej existencie, aby každý z nás zabezpečil podpisy aspoň na jeden petičný hárok!


Chcem ale pripomenúť, že touto akciou sa nevyčerpáva naša spoločná snaha o pozastavenie účinnosti novelizácie trestného zákona, kriminalizujúceho zdravotníckych pracovníkov. Sme presvedčení, že na nami podaný kvalifikovaný podnet na Ústavný súd SR o rozpore novelizácie trestného zákona s Ústavou SR, dostaneme jasnú, uspokojivú odpoveď.


S úctou,

MUDr. Marian Kollár

prezident SLK
Pokyny: Vyplnené petičné hárky posielajte na vaše regionálne komory alebo priamo na sekretariát Slovenskej lekárskej komory, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, s tým, že obálku označíte slovom petícia. Termín je do 31.8.2013.

Návrat hore