Poskytovanie služby metódou RUŠ na základe živnostenského oprávnenia - stanovisko MZ SR

Vec: Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti na ďalšie konanie - poskytovanie služby (metódou RUŠ - Rýchla a Účinná zmena Skutočnosti) - , na základe živnostenského oprávnenia.

Na Ministerstvo zdravotníctva bol odstúpený listom Úradu košického samosprávneho kraja podnet Slovenskej komory psychológov na preskúmanie podozrenia z neoprávneného poskytovania zdravotníckych služieb, list č. xx s odôvodnením, že Úrad košického samosprávneho kraja v rámci kompetencií daných všeobecne záväznými právnymi predpismi nie je oprávnený rozhodnúť, či sa v danom prípade jedná, resp. nejedná o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zároveň uvedený podnet na preskúmanie bol postúpený aj Odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu v Košiciach. V podnete sa ďalej uvádza, že podľa údajov Slovenskej komory psychológov menovaný nie je evidovaný v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a nemá Slovenskou komorou psychológov vydanú licenciu na poskytovanie psychoterapie, pričom však využíva tzv. „metódu RUŠ“ (Metóda - Rýchla a Účinná zmena Skutočnosti), ktorú na svojich webových stránkach popisuje ako terapeutickú metódu - metódu vedomej a logickej práce s ľudským podvedomím a sám sa označuje titulom „terapeut“. Slovenská komora psychológov ako samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky ďalej konštatuje: „...práca s podvedomím a terapeutická práca s klientom zvlášť za úhradu podľa cenníka, je poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.Po oboznámení sa so skutočnosťami uvedenými v priloženej korešpondencii a ďalšími zisteniami konštatujeme, že v zmysle § 2 ods. 1 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 576/2004 Z.z.):

„Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len "osoba"), zvýšenia kvality jej života
a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť
a pôrodnú asistenciu.“.


Podľa § 7 ods. 1 zákona 576/2004 Z.z. zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako:

„a) ambulantná starostlivosť

1. všeobecná
1.1. pre dospelých
1.2. pre deti a dorast,
2. Špecializovaná
2.1. gynekologická
2.2. zubno-lekárska,
3. špecializovaná iná,
4. záchranná zdravotná služba,

b) ústavná starostlivosť,
c) lekárenská starostlivosť“.

Nakoľko sa nejedná o ústavnú alebo lekárenskú starostlivosť, z predmetného ustanovenie vyplýva, že v danom prípade ide o poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 1 zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov:

„Psychologická činnosť je

a) skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe,
b) psychoterapia,
c) psychologické poradenstvo,
d) používanie psychodiagnostických metód a testov.“.


Podľa § 2 zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov:

„(1) Psychologickú činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom. Tým nie je dotknuté oprávnenie lekárov vykonávať psychoterapeutickú činnosť podľa osobitných predpisov.

(2) Psychologickú činnosť podľa tohto zákona môžu vykonávať samostatne, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu alebo v neštátnych zariadeniach 2) (ďalej len "psychologická činnosť") iba psychológovia, ktorí získajú na túto činnosť osvedčenie (§ 12 ods. 3). Psychologická činnosť nie je živnosťou. 3) (odvolávka 3) § 3 ods. 1 písm. c) zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

(3) Psychológ, ktorý vykonáva psychologickú činnosť, môže v súlade so svojím osvedčením (odsek 2) používať označenie "psychológ" a "psychoterapeut". Tým nie je dotknuté oprávnenie na vykonávanie psychologickej činnosti a používanie označenia "psychológ" podľa osobitných predpisov.“.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že dotyčný by hypoteticky mohol legitímne psychologickú činnosť a v rámci nej „metódu RUŠ“ vykonávať iba formou ambulantnej starostlivosti za predpokladu, že by spĺňal všetky kritériá odbornej pôsobilosti na výkon povolania psychológa.

Podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004
Z. z.“):

„(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
a) ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 14) a to

1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
3. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej
jednotky,
4. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

b) špecializovanej nemocnice,
c) zariadenia biomedicínskeho výskumu,
d) tkanivového zariadenia,
e) biobanky,
f) referenčného laboratória.


(2) Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie
na prevádzkovanie

a) ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),
b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c) stacionára,
d) polikliniky,
e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) až f),
g) všeobecnej nemocnice,
h) liečebne,
i) hospicu,
j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k) mobilného hospicu.“.

Z ďalších podkladov, ktoré sú súčasťou podania vyplýva, že predmetom
podnikania menovaného v zmysle živnostenského oprávnenia je aj „Organizovanie kurzov, školení a seminárov, podnikateľské poradenstvo, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“. Podľa týchto informácií konštatujeme, že vyššie uvedená fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť bez vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.

Podľa § 46 zákona č. 576/2004 Z.z.:

„(1) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý

...
g) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným
predpisom,
h) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom.“.

V závere uvádzame, že orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11 zákona
č. 578/2004 Z. z.) je oprávnený podľa § 82 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. uložiť pokutu
až do výšky 33 193 eur.

Informácie na stránke http://www.metodarus.sk/?do=7 popisujú, že:

„Terapeut“ metódy RUŠ je úspešný absolvent výukových kurzov Karla Nejedlého, autora metódy. [Avšak, ktorý tiež nie je zdravotníckym pracovníkom a nemá príslušné odborné psychologické ani medicínske vzdelanie.]. Na prvom, základnom terapeutickom kurze (Výuka RUŠ 2) sa učí teória a prax fungovania ľudskej psychiky, účastníci pracujú vzájomne na sebe, pod dohľadom lektora a jeho asistentov. Prakticky sa zoznamujú s metódou a zároveň riešia svoje osobné problémy. Súčasťou výuky je osvojenie si základných zručností, ako správne, rýchlo a účelne previesť klienta terapiou a pomôcť mu odstrániť jeho problémy. Tí najlepší dostávajú certifikát 1. stupňa. Tí, ktorí majú ešte čo zlepšovať, dostávajú potvrdenie
o absolvovaní kurzu a nemajú oficiálne oprávnenie s metódou pracovať ako terapeuti. Vedia ju však používať pre prácu na sebe a pre svojich blízkych. Na druhom, pokračovacom kurze (Výuka RUŠ 3) sa ďalej rozvíjajú terapeutické skúsenosti. Učia sa techniky určené
k zefektívneniu a zrýchleniu terapie a techniky určené pre obtiažne a zložité problémy klientov. Po úspešnom absolvovaní obdržia účastníci certifikát 2. stupňa.

Autor metódy Karel Nejedlý na svojej stránke ďalej uvádza: Pri mojom treťom pobyte v ášrame v juhovýchodnej Indii po jednej prednáške o osobnostiach (ilúziách) ma niečo napadlo, vyskúšal som to a metóda metód bola na svete. Teraz to môže vyzerať,
že sa vyťahujem, avšak v tejto chvíli nič efektívnejšie nepoznám. Tú techniku som nazval Metóda (Rýchla a Účinná zmena Skutočnosti) a začal s ňou pomáhať klientom individuálne
i na seminároch. Najprv som s ňou pracoval podľa regresnej terapie, to znamená, že sme našli príčiny súčasných problémov v minulosti a tie sme odblokovali, vyčistili, prijali
RUŠ-kou. Išlo to oveľa rýchlejšie, než regresom a tak čisto! Naviac každému!“


Dodávame však, že p. Karel Nejedlý tiež nie je zdravotníckym pracovníkom a nemá príslušné odborné psychologické ani medicínske vzdelanie.


Podľa § 37b zákona č. 578/2004 Z. z.:


(1) Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku,
ako je titul alebo skratka vyplývajúca zo získanej odbornej spôsobilosti (§ 33) alebo odbornej spôsobilosti uznanej podľa § 35 až 37a. Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.


(2) Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné
s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi
a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu 28b) alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia "terapeut" alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne alebo
v slovnom spojení využívajúcom toto označenie.


Napriek tomu, že menovaný nie je zdravotníckym pracovníkom a označuje svoju osobu ako „terapeut“ tento titul používa neoprávnene. Podľa § 82
ods. 5 možno uložiť osobe, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b pokutu
až do 1500 eur.


Vzhľadom na všetky uvedené informácie a objektívne skutočnosti Vám predmetné podanie ako orgánu oprávnenému vykonávať dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom odstupujeme s odvolaním sa
na § 82 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z na priame vybavenie späť. Dôvodom odstúpenia
je skutočnosť, že vyššie uvedená právnická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť
bez vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa § 11 ods.
2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. a používa označenie svojej osoby ako „terapeut“ neoprávnene. Z nami zistených skutočností tiež vyplýva, že pôsobenie ďalších osôb,
ktoré pracujú podobným spôsobom je rozšírené aj v ďalších samosprávnych krajoch (viď. príloha 1) preto predmetný list zasielame v kópii aj im.

Návrat hore