Novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov 122/2013

bezpecnost

Od 1.7. 2013 nadobudol platnosť novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý mení pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z.

Vážení členovia komory,

od 1.7. 2013 nadobudol platnosť novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý mení pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z. Nový zákon ukladá nové povinnosti pre tých, ktorí spracovávajú osobné údaje. Keďže sa táto problematika týka aj nášho zamerania a našej praxe, posielame Vám informácie o tom, čo by ste mali mať v oblasti ochrany osobných údajov zabezpečené. Vzhľadom na spôsob a charakter spracovania osobných údajov je súčasť povinností mať vypracované bezpečnostné smernice, alebo bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. Pri spracovaní bezpečnostného projektu sú smernice už jeho súčasťou. každý by mal mať ďalej zabezpečenú evidenciu alebo registráciu informačných systémov, poverenie oprávnených osôb, získavanie súhlasu na spracovanie osobných údajov od dotknutých osôb a pod. Ak prevádzkovateľ v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou (internet) spracúva osobné údaje o psychickej a pracovnej spôsobilosti, je povinný zdokumentovať bezpečnostné opatrenia v bezpečnostnom projekte informačného systému. V prípade ak nie je pripojený k verejnej počítačovej sieti postačuje spracovanie bezpečnostnej smernice.

Ing. Jaroslav Devečka
Obchodný manažér

PROENERGY s.r.o.
Priemyselná 1 , 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: +421 44 5514 102 fax: +421 44 5514 104
mobil: +421 948 044 466
e-mail: proenergy@proenergy.sk
www.proenergy.sk

PRÍLOHA (prístupná len pre členov SKP):

Návrat hore