Výhody členstva

Členom k Slovenskej komory psychológov sa môže stať psychológ, ktorý je registrovaný v komore alebo, ktorému bolo udelené čestné členstvo.

Členstvo v komore je dobrovoľné, vzniká dňom zápisu do registra členov a riadi sa Pravidlami členstva v Slovenskej komore psychológov, ktoré nájdete v časti o nás/Legislatíva činnosti SKP.

O členstvo alebo zrušenie členstva je potrebné požiadať písomne vyplnením žiadosti a jej doručením na komoru.

Členský poplatok je schvaľovaný snemom komory, rovnako ako i dôvody, pre ktoré je možné poskytnúť zľavu z členského poplatku. Výška členského poplatku ako i akceptované dôvody pre zľavu sú uvedené v aktuálnom cenníku komory.

O zľavu z členského poplatku je možné požiadať na základe pravidiel uvedených v aktuálnom cenníku, a to na základe písomnej žiadosti člena. V prípade, že si člen o zľavu písomne (s uvedením roku, pre ktorý zľavu žiada) nepožiada, nie je poskytovaná automaticky.

Členský poplatok zahŕňa *:

 • členský poplatok a poplatok za vedenie registra za príslušný rok
 • zmeny údajov v registri realizované komorou na základe požiadavky člena
 • vydanie duplikátov potvrdení o registrácii, licencii
 • zmeny údajov v licencii
 • pozastavenie licencie alebo jej zrušenie
 • poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania
 • reklama pre členov: zverejnenie kontaktov člena na web stránke komory
 • zľava na vzdelávacie aktivity organizované komorou
 • personálna inzercia
 • prednostné vybavenie žiadostí
 • zvýhodnená ponuka služieb VÚB

* pre registrovaných psychológov v komore – nečlenov sú všetky úkony spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka (cenníka).

Iné komerčné výhody pre členov pripravujeme.

Žiadosti nájdete v časti DOKUMENTY_ČLENSTVO V KOMORE