Oznam o zmenách - dizajn nového webu a spôsob úhrad poplatkov pre SKP

Vážené kolegyne a kolegovia,allert

dovoľte nám informovať vás o niektorých zmenách, ktorými aktuálne prechádza Slovenská komora psychológov (ďalej SKP).

Detailný mail s týmito informáciami sme vám každému zaslali 3.2. 2016. V prípade, že ste ho neobdržali, prosím kontaktujte sekretariát SKP a zašleme Vám ho.

Našou primárnou úlohou je modernizácia vnútornej funkčnosti SKP a jej procesov v snahe o poskytovanie vyššej pridanej hodnoty predovšetkým pre členov SKP ale i registrovaných psychológov. K tomu patrí aj zvýšenie efektivity vzdelávacích, administratívnych, právnych aktivít a ekonomických procesov SKP.

Súčasná web stránka nepokrýva potreby v oblasti poskytovania informácií a preto prebieha vývoj nového registra a paralelne sa dizajnuje nový moderný web SKP, u ktorých predpokladáme plnú funkčnosť v priebehu 3. kvartálu 2016.

Na základe uvedeného by sme vás radi informovali, že súčasná web stránka ako i register budú funkčné už len obmedzený čas a preto sa môže stať, že na stránke nenájdete dáta, ktoré potrebujete alebo sa môže stať, že aplikácie nemajú správnu funkčnosť (napr. zadávanie vzdelávacích akcií organizátormi na pridelenie kreditov). V takom prípade odporúčame kontaktovať s vašou požiadavkou tajomníka SKP alebo jednotlivých členov Prezídia SKP, ktorí vám poskytnú informácie alebo vám zašlú podklady.

SKP má od 1.1. 2016 nového externého dodávateľa pre spracovanie účtovníctva. Aktuálne sa nastavuje a zjednodušuje proces účtovníctva a všetky platby budú členovia a registrovaní psychológovia vykonávať výlučne na základe obdržanej faktúry vystavenej od SKP. Dovolíme si požiadať, aby ste žiadne platby nepoukazovali na účet SKP bez predpisu - faktúry. Platby, ktoré SKP obdrží bez vystavenej faktúry vráti späť na účet, z ktorého boli poukázané.

Pokiaľ požadujete od SKP určitý typ služby (napr. registráciu v SKP, vystavenie licencie....) kontaktujte sekretariát SKP, ktorý Vás v procese usmerní a ktorý zabezpečí, aby ste obdržali faktúru na Vami požadovanú službu a spracuje Vašu žiadosť.

Keďže sa nový proces účtovníctva nastavuje, dovolíme si vás požiadať o trpezlivosť, faktúry za členské a vedenie registra obdržíte v zákonnej lehote - v najbližších týždňoch e-mailom od externého dodávateľa účtovných služieb. Pri ich úhradách postupujte podľa pokynov uvedených na faktúre (nezabudnite uviesť variabilný a špecifický symbol a pri každej platbe i meno člena/registrovaného v poznámke). Rešpektovaním týchto pravidiel umožníte ľahšie dohľadanie údajov ako i funkčnosť SKP.

V prípade, že potrebujete viac informácií o zmenách, odporúčame prečítať si nami zaslaný mail alebo nás kontaktovať.


Rada SKP