Oznam pre poradenských a klinických psychológov - špecializačné štúdium na SZU

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby sme vás informovali o ozname Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave si dovoľuje informovať poradenských psychológov, ktorí nemajú ukončené vzdelanie v špecializácii ku 31.12.2015 v súlade s Nariadením vlády SR č. 379/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, že si vzdelanie môžu doplniť na SZU. Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu v odbore poradenská psychológia sú uverejnené na web stránke Katedry poradenskej psychológie SZU pod Lekárskou fakultou. Zároveň oznamujeme, že záujemcovia o špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia môžu daný odbor študovať takisto na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia sú uverejnené na web stránke Katedry klinickej psychológie SZU pod Lekárskou fakultou. Ďakujeme za Vašu pozornosť. Mgr. Eva Klimová - viceprezidentka pre vzdelávanie SKP