Informácia o prac. stretnutí SKP a MZ SR ku pripomienkam SKP ku zákonu 578/2004 Z.z.

Vážené kolegyne a kolegovia,

dňa 11.11.2016 prebehlo rokovanie Slovenskej komory psychológov (SKP) so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) o návrhoch na zmenu zákona 578/2004 Z.z., ktoré predložila Slovenská komora psychológov v rámci pripomienkového konania ku zákonu v októbri 2016. Podávali sme viac ako 25 zásadných pripomienok.

Nakoľko v zmysle vyjadrenia zástupcov MZ SR boli naše pripomienky „nad rámec“ súčasného pripomienkového konania, ktorého téma bola iná a netýkala sa komôr a psychológov, zástupcovia MZ SR nám oznámili, že sa týmito pripomienkami nebudú aktuálne zaoberať. Počas rokovania prišlo ku dohode medzi SKP a MZ SR so záverom, že SKP pripomienky predloží ako samostatný návrh na zmenu zákona, nakoľko sme na všetkých pripomienkach trvali ako na zásadných (predovšetkým pripomienky ohľadom komôr a odmeňovania psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti). Uvedené zmeny považujeme za nevyhnutné a aktívne ich budeme iniciovať.

O ďalších krokoch a rokovaniach vás budeme informovať.

Mgr. Eva Klimová – prezidentka komory a Mgr. Štefan Vanko – viceprezident pre legislatívu