Informácia - dopravná psychológia

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe opakovaných dopytov upresňujeme informáciu ku rehabilitačnému programu pre vodičov podľa § 91a zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ (§ 91a ods. 5), t.j. psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu (t.j. má pridelený príslušný kód Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

Pre výkon rehabilitačného programu nie je potrebná špeciálna odborná príprava psychológa (t.j. nie sú povinné doplnkové kurzy ani iné formy vzdelávania pre rehabilitačný program). Povinnosť absolvovať špeciálne kurz nie je legislatívne zakotvená ani pre študentov certifikačnej prípravy dopravná psychológia.

Slovenská komora psychológov zverejní metodický pokyn ku výkladu §91a zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov a výkonu rehabilitačného programu pre vodičov do 31.mája 2020.

Súčasne opakovane dávame do pozornosti informáciu, že podľa Vyhlášky č. 74/2019 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, účinnej od 15.03.2019 psychológ ako iný zdravotnícky pracovník preukazuje pre hodnotenie sústavného vzdelávania kredity, pričom za hodnotiace obdobie je povinný získať najmenej 50 kreditov a kredity sa spočítavajú za výkon povolania, všetky špecializácie a certifikované činnosti SPOLU, psychológ sa vzdeláva najmä v tej odbornej oblasti, ktorú prevažne vykonáva. Hodnotenie sústavného vzdelávania je oprávnená realizovať iba príslušná stavovská organizácia, t.j. Slovenská komora psychológov.


Prezídium Slovenskej komory psychológov