Informácia: pracovné stretnutie o smerovaní vzdelávania psychológov


08.09.2020 prebehlo pod gesciou MZ SR prvé pracovné stretnutie MZ SR so zástupcami akademickej obce (zástupcovia jednotlivých VŠ a univerzít), MPSVaR, VÚDPaP a SKP o smerovaní vzdelávania psychológov.
Kľúčové závery:
- Naštartovanie medzirezortnej spolupráce v oblasti duševného zdravia je nevyhnutné.
- Reforma starostlivosti o duševné zdravie patrí medzi priority MZ SR.
- Akademická obec podporuje vznik nadrezortnej komory psychológov a Rady vlády pre duševné zdravie.

Prezídium SKP