Potrebujeme váš názor kolegovia. Pripomenutie prieskumu ku psychodiagnostike.

Milé kolegyne, Milí kolegovia,

pred týždňom sme vám avízovali možnosť zapojiť sa do zberu údajov pre projekt „Vytvorenie fondu psychodiagnostických metód a uskutočnenie štandardizačných štúdií pre minimálne 112 psychodiagnostických metód s cieľom publikovať slovenské manuály a testové podklady v digitálnom registri do konca júna 2025“. Prvým krokom pre dosiahnutie tohto cieľa je zber údajov, t.j. skúseností a podnetov psychológov zo všetkých rezortov ohľadom používania psychodiagnostických metód vo svojej praxi.

Od 17.10.2021 do dnešného dňa dotazník vyplnilo 392 psychológov, prevažne poradenskí a školskí psychológovia. Za aktívny prístup všetkým ďakujeme. (Informáciu sme zasielali najmä prostredníctvom direct mailu, v prípade, že ste mail neobdržali, skontrolujte si položku spam a najmä reklamy).

Nakoľko aktuálne v SR pôsobí viac ako 3000 psychológov a psychodiagnostické metódy budú slúžiť všetkým, dovolíme si pripomenúť potrebu vyplnenia dotazníka.

Prečo vyplniť dotazník? Dnes sme sa opýtali doc. PhDr. Michal Hajdúka, PhD., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FIF UK, Psychiatrickej klinike LF UK a UNB a v Centre výskumu psychických porúch UK:

Ako vidíte súčasný stav psychodiagnostiky na Slovensku?
Stav je z môjho pohľadu výrazne neuspokojivý. Najmä v oblasti, v ktorej aktívne pracujem, teda klinickej psychológie dospelých. Myslím, že sme sa vo viacerých oblastiach nedokázali pohnúť zo spôsobu, ako sa robila diagnostika kedysi. Chýba mi reflexia nových trendov, ktoré sú výrazne založené na súčasnom empirickom výskume. Myslím, že by sme sa nemali báť prehodnotiť niektoré aspekty diagnostickej praxe.


Aké sú súčasné trendy v psychodiagnostike a na čo by sme mali v reforme zamerať?
Z môjho pohľadu na Slovensku chýba viacero metód, ktoré by sme mohli označiť ako štruktúrované rozhovory. Naši psychológovia a psychologičky majú radi dotazníky a projektívne metódy. Najmä projektívne techniky sú u nás populárne, ale v zahraničí sú výrazne v úzadí. Preto si myslím, že v tejto oblasti musíme prevziať funkčné a osvedčené postupy zahraničia. Tieto metódy majú veľmi dobré psychometrické vlastnosti a umožnia veľmi dobre zoštandardizovať diagnostický proces, čo môžu veľmi pomôcť aj mladším kolegom s menšou praxou.


Ako vidíte možnosť zapojenia kolegov do zmeny?
Myslím si, že kvalitná štandardizácia psychologických metód je naozaj náročný a dlhotrvajúci proces, ktorý si vyžaduje rozsiahly tím ľudí rôznej expertízy. Preto pevne verím, že sa postupne podarí výrazne prepojiť akademické pracoviská a praktikov, ktorí spolu môžu posunúť psychodiagnostiku na Slovensku výrazne dopredu.

Dotazník môžete vyplniť najneskôr do 07.11.2021
LINK: https://savba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8u1fKrehA5h3nRc

Link na pôvodnú informáciu:

http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1519:informacia-o-prieskume-vytvorenie-fondu-psychodiagnostickych-metod-v-sr-zapojte-sa

Ďakujeme.

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP