Oznam pre žiadateľov o licenciu

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

v prípade, že žiadate o vydanie licencie, je potrebné predložiť doklady uvedené v závere žiadosti, tie, ktoré sú vyznačené ako overené, musia spĺňať túto podmienku. Výpis z registra trestov a
potvrdenie o zdravotnom stave musia byť aktuálne (platnosť 3 mesiace). Pokiaľ ste v minulosti žiadali o licenciu, nie je možné použiť potvrdenia, ktoré ste v minulosti predložili (okrem overených
dokladov o vzdelaní, ktoré máte v dokumentácii v komore).

Predkladá sa:

  • žiadosť (pokiaľ žiadate o licenciu na 2 a viac licencií, tlačivo vypíšte tak, aby ste na každom požiadali o jeden typ licencie)
  • doklady predkladáte aj v prípade viacerých naraz podávaných žiadostí 1x
  • doklady:

- VŠ diplomy (II. stupeň, III. stupeň, ...) - overená kópia - nepredkladáte, ak ich máte vo svojej dokumentácii v SKP
- osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve - overená kópia - nepredkladáte, ak ich máte vo svojej dokumentácii v SKP
- diplom o špecializácii - overená kópia - nepredkladáte, ak ich máte vo svojej dokumentácii v SKP
v prípade, že ste absolvali vzdelanie v zahraničí, je potrebné predložiť i rozhodnutie o uznaní vzdelania v SR (overenú kópiu)
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu a čestné vyhlásenie, že psychológ nemal 2 roky pred podaním žiadosti zrušenú licenciu s vymedzených dôvodov
/viac info v žiadosti - v popise príloh/ - tlačivo nájdete: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3:licencie-tlaciva&Itemid=61
- výpis z RT nie starší ako 3 mesiace
- potvrdenie o zdr. stave - tlačivo nájdete: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3:licencie-tlaciva&Itemid=61
- doklady preukazujúce 5 ročnú prax predkladáte iba v prípade, že žiadate o L1C licenciu pre klinickú psychológiu, pre zariadenie lôžkového typu


Doklady zasielate spolu so žiadosťou poštou.

Licencie pre jednotlivé špecializácie a CPČ sa vydávajú samostatne.

V prípade, že už ste držiteľom licencie jedného typu (napr. L1A, L1B) a žiadate o vydanie iného typu licencie, nie je možné licencie zmeniť (z L1B na L1C alebo iné), príslušný vydaný typ licencie je potrebné zrušiť (psychológ žiada komoru, zrušením povolenia na prevádzkovanie ZZ od VÚC neprichádza ku zániku/zrušeniu licencie, nakoľko je vydaná inou inštitúciou, t.j. komorou) a požiadať o vydanie iného typu licencie. Každá licencia tvorí samostatný spis.

V prípade, že ste zamestnanec v zdrav. zariadení (ste v pracovno - právnom pomere), pre výkon povolania ako zamestnanec nepotrebujete licenciu.

Licencia je forma povolenia pre výkon povolania, nie je majetkom psychológa, ktorý si "poplatkom" za vydanie licencie licenciu kúpil, po celý čas trvania platnosti licencie musí spĺňať podmienky pre jej držby. Licencia zaniká úmrtím alebo psychológ požiada o jej zrušenie, prípadne je v zmysle zákona zrušená komorou (ak psychológ prestane spĺňať podmienky...).

Licencie:

L1A - licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe - ak máte IČO ako fyzická osoba, komora licenciu vloží do registra právnických osôb a priradí ju ku Vám pridelenému IČO, ak IČO nemáte pridelené, o jeho pridelenie žiadate komoru. Licencia sa vydáva na meno fyzickej osoby (psychológa) a adresu jeho trvalého bydliska.

L1B - licencia na výkon zdravotníckeho povolania - po vydaní licencie komorou žiadate o povolenie na prevádzkovanie zdr. zariadenia ako fyzická osoba Odbor zdravotníctva príslušného VÚC, IČo Vám pridelí VÚC. Licencia sa vydáva na meno fyzickej osoby (psychológa) a adresu jeho trvalého bydliska.

L1C - licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní psychológ - po vydaní licencie komorou žiada právnická osoba o povolenie na prevádzkovanie zdr. zariadenia Odbor zdravotníctva príslušného VÚC alebo MZ SR, licencia sa vydáva pre konkrétnu právnickú osobu a nie je prenosná (psychológ môže byť odborným zástupcom iba pre jednu právnickú osobu, nie viacero).
Licencia sa vydáva pre psychológa pre konkrétnu právnickú osobu - jej IČO (s.r.o, n.o., a.s.....). Súhlas vydaním licencie pre právnickú osobu potvrdzuje jej štatutár priamo v tlačive. Pokiaľ právnická osoba ešte nevznikla a teda nemá pridelené IČO, v žiadosti je potrebné napísať presný názov budúcej PO (je potrebné si overiť, že názov je možné použiť) a plánovanú adresu jej sídla.

Otázky o odporúčanom spôsobe podnikania a povinnostiach smerujte na svojich ekonomických poradcov. Súčasne upozorňujeme, že SKP neposkytuje poradenstvo pre dodávateľov právnych služieb, ktorých ste poverili zriadením ambulancie.

Mgr. Eva Klimová

Posledná úprava Piatok, 19 November 2021 15:12