Výzva delegátom Snemu SKP

Výzva delegátom Snemu SKP.
upozorňujeme, že ste mailom obdržali výzvu na hlasovanie per rollam, v prípade, že výzvu nevidíte v doručenej pošte, skontrolujte si položky reklamy, spamy. Odporúčame si mail skp.kancelaria@gmail.com pridať do adresára, aby sa znížilo riziko ukladania oznamov SKP mimo doručenú poštu.
Prezídium SKP