SNEM SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV pre rok 2019

Rada Slovenskej komory psychológov oznamuje delegátom Snemu SKP, že SNEM SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV

sa koná 27. septembra 2019 od 11:00 hod. v Bratislave, Hotel Set, Kalinčiakova 29/A

Program:

1. Registrácia delegátov od 10:15 do 11:00

2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa mandátovej komisie

4. Správy/ informácie a hlasovanie o predložených návrhoch

5. Voľba prezidenta a orgánov komory

6. Diskusia

7. Záver


Dovoľujeme si požiadať o písomné potvrdenie účasti/neúčasti delegátov Snemu SKP na e- mail: skp.kancelaria@gmail.com, prípadne poštou najneskôr do 16.09.2019.

Účasť riadnych členov komory, ktorí nie sú delegátmi snemu je možná, z kapacitných dôvodov prosíme o nahlásenie účasti na e- mail: skp.kancelaria@gmail.com najneskôr do 22.09.2019.

Návrat hore