Zmeny údajov v registri

Psychológ ako zdravotnícky pracovník je podľa § 80 ods. 1, písm. c ) zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný Slovenskej komore  psychológov oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov vedených v registri psychológov preukázateľnou formou.  

§ 80 Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

(1) c) oznámiť komore

  1. údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2), 
  2. údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8
  3. údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a

Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive opatrenom podpisom. Komora neakceptuje telefonické alebo e-mailové oznamy.

Úkon zmena údajov v registri  je spoplatnený podľa cenníka za administratívne úkony.

Žiadosť o zmenu udajov vregistri.pdf