Zdravotné poisťovne

Podľa § 8 ods. 5 písm. a) Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ku klinickému psychológovi nevyžaduje odporúčanie všeobecného lekára (tzv. „výmenný lístok“).

§ 8 Ambulantná starostlivosť

(5) Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 sa nevyžaduje 

a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore klinická psychológia, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/

 

V prípade, že má byť klientovi výkon hradený z verejného zdravotného poistenia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia musí byť v zazmluvnenom vzťahu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Počet zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia je z dôvodu štátnej politiky v oblasti starostlivosti o duševné zdravie obmedzený a nedostatočný, výška úhrad za výkony zo zdravotných poisťovní je nedostatočná.
Niektoré výkony klinickej psychológie nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (napr. psychologické vyšetrenie držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva). O výške úhrady za psychologickú starostlivosť je klinický psychológ povinný vopred informovať klienta.
Pracovný psychológ, poradenský psychológ, dopravný psychológ nemôžu uzatvoriť zmluvu so zdravotnou poisťovňou a psychologické služby v týchto špecializáciách nie sú hradené zo zdravotného poistenia.
Niektoré zdravotné poisťovne v rámci benefitov ponúkajú čiastočnú úhradu psychologickej starostlivosti (najmä psychoterapiu). O podmienkach úhrady sa informujte vo svojej zdravotnej poisťovni. Klientom odporúčame návštevu psychológov a psychoterapeutov s úplným vzdelaním a povolením na výkon príslušnej starostlivosti (povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe).

Viac informácií o psychologických špecializáciách nájdete:

Porovnanie profesií.pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Informácie pre poskytovateľov:
https://www.vszp.sk/poskytovatelia/

Overenie poskytovateľa:
https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-zmluvnych-poskytovatelov/siet-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html

Dôvera zdravotná poisťovňa

Informácie pre poskytovateľov:
https://www.dovera.sk/lekar  

Overenie poskytovateľa:
https://poskytovatelia.dovera.sk/uvod  

Union zdravotmá poisťovňa

Informácie pre poskytovateľov:
https://www.union.sk/poskytovatelia-zdravotnej-starostlivosti/

Overenie poskytovateľa:
https://www.union.sk/zdravotna-starostlivost-a-jej-zabezpecenie/