Žiadosť o informácie

V prípade žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám komora informácie poskytuje iba ak je zo žiadosti o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

UZNESENIE RADY SKP, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

UZNESENIE RADY SKP KU ZVEREJŇOVANIU INFORMÁCIÍ_20191207_defin.pdf

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

NÁKLADY SPOJENÉ S VYHOTOVENÍM KÓPIE A ODOSLANÍM INFORMÁCIE
Popis EUR
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 1,00 EUR
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4  2,00 EUR
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3

 

1,50 EUR

 

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

  3,00 EUR

 

nahratie na USB kľúč vrátane ceny kľúča 10,00 EUR
obálka formát A6   0,13 EUR
obálka formát A5   0,15 EUR
obálka formát A4   0,20 EUR
Vyhotovenie odpisu, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov  za každú aj začatú stranu   3,50 EUR
Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb   https://cennik.posta.sk
Náklady na zasielanie informácie  e – mailom  bezplatne

 

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia  2 €.

Úhrada

výhradne bezhotovostným prevodom na účet v banke na základe predpisu s uvedením sumy a VS (číslo faktúry) a mena žiadateľa informácií v poznámke

Číslo účtu: SK16 0200 0000 0011 1747 2057