Časté otázky – členstvo

Môžem byť členom komory, ak nepracujem v zdravotníctve? 

Podmienkou členstva je zápis v registri psychológov. Do registra je možný zápis psychológa iba v prípade, že je zdravotníckym pracovníkom.

Aká je aktuálna výška členského poplatku?  

Aktuálna výška členského poplatku schválená Snemom SKP je 130 EUR na kalendárny rok, t.j. 10,83 Eur/mesiac.

Ako je možné požiadať o zľavu z členského poplatku?  

O zľavu z členského poplatku je možné požiadať prostredníctvom žiadosti, kde člen uvedie  relevantný dôvod žiadosti o zľavu a dĺžku obdobia, na ktorú o zľavu žiada. Zľavu schvaľuje prezídium komory.

Ak zruším členstvo v priebehu kalendárneho roku, mám možnosť si požiadať o vrátenie členského poplatku?  

Zrušenie členstva je možné i v priebehu kalendárneho roku, komora alikvótnu časť zaplateného poplatku nevracia.

Kto rieši sťažnosti na členov komory?  

Sťažnosti na členov komory rieši Slovenská komora psychológov štandardným procesom (kontrolný výbor, v prípade podania návrhu kontrolného výboru na disciplinárne konanie disciplinárna komisia, odvolacie konanie prezídium). Sťažnosť musí spĺňať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy:

9/2010 Z.z. – Zákon o sťažnostiach

Ak je psychológ súdnym znalcom a členom komory, kto rieši sťažnosti na súdnoznaleckú činnosť? 

Znalecká činnosť v odbore psychológia je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených najmä v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

382/2004 Z.z. – Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Agenda súdnych znalcov je riadená Ministerstvom spravodlivosti SR, Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a nespadá do kompetencie Slovenskej komory psychológov, i keď je psychológ jej členom ako zdravotnícky pracovník. Súdno-znalecká činnosť nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V prípade otázok a podnetov na činnosť alebo správnosť postupu súdnych znalcov v odbore psychológia sa obráťte na Ministerstvo spravodlivosti SR:

Znalci | Ministerstvo spravodlivosti SR (gov.sk)

Ak nechcem nasledujúci rok platiť členský poplatok, ako mám postupovať?  

Členský poplatok je poplatok za príslušný kalendárny rok. V prípade, že pre nasledujúci kalendárny rok psychológ nechce platiť členský poplatok a chce byť iba vedený v registri psychológov ako registrovaný nečlen (zdravotnícky pracovník), žiadosť o zrušenie členstva je potrebné zaslať do komory najneskôr do 1. decembra príslušného roku, aby žiadosť bola do 31.12. príslušného roku odsúhlasená prezídiom komory. Prezídium v decembri zasadá najneskôr do 15. kalendárneho dňa v mesiaci.

V prípade, že psychológ požiada o pozastavenie registrácie, jej pozastavením sa pozastavuje i členstvo.

Ak zruším členstvo, zruší sa mi súčasne aj registrácia?  

Žiadosť o pozastavenie členstva a žiadosť o pozastavenie registrácie sú dva samostatné úkony.

Pokiaľ psychológ požiada o pozastavenie členstva a nepožiada o pozastavenie registrácie, zostáva vedený v registri psychológov ako registrovaný nečlen (zdravotnícky pracovník).

V prípade, že psychológ požiada o pozastavenie registrácie, jej pozastavením sa pozastavuje i členstvo.

Z akého dôvodu je možné požiadať o zľavu z členského poplatku?  

O zľavu z členského poplatku max. do výšky 50% je možné požiadať z dôvodu MD, RD, závažného dlhodobého ochorenia spojeného s práceneschopnosťou, ZŤP.

Mám ako člen právo na bezplatnú právnu pomoc hradenú komorou?

Člen má právo na poskytovanie právnych informácií a výkladov, ktorými komora disponuje.

Člen má právo na bezplatné sprostredkovanie právnej pomoci, avšak náklady na jej poskytnutie hradí člen komory, nie komora.

Sú členovia orgánov komory povinní platiť členské poplatky?  

Člen sa žiadosťou o členstvo zaväzuje hradiť v plnej výške členské poplatky stanovené Snemom komory.

Čo je člen povinný dodržiavať?  

Zápisom do zoznamu členov psychológovi vzniká povinnosť dodržiavať Etický kódex psychológa vydaný komorou a vnútorné predpis komory.

Etický kódex psychológa.pdf