Žiadosť o licenciu

Psychológ predkladá žiadosť o licenciu a povinné prílohy:

Žiadosti o licenciu:

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

L1B – licencia na výkon zdravotníckeho povolania psychológ

L1C – licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní psychológ

Povinné prílohy:

  • Doklady preukazujúce vzdelanie – overené (v prípade, že ich má predložené vo svojom spise v komore, tieto nepredkladá):
  • aktuálne potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce zdravotnú spôsobilosť na vźkon povolania psychológ – vzor príloha č. 2 Zákona č. 578/2004 Z.z., § 70, ods. 3, písm. b) Zákona č. 578/2004 Z.z. – https://docs.google.com/document/d/1afy3cUcNBPmbe-5IxxMpXCy7ovXz_vb7/edit?usp=sharing&ouid=107345598497796887730&rtpof=true&sd=true
  • vysokoškolský diplom (v prípade ukončenia štúdia v zahraničí i rozhodnutie o uznaní štúdia za rovnocenné štúdiu v SR) – 70, ods. 3, písm. a) Zákona č. 578/2004 Z.z.
  • diplom o ukončení špecializačného štúdia, resp. osvedčenie/diplom o ukončení certifikovanej činnosti (v prípade ukončenia štúdia v zahraničí alebo u cudzincov i rozhodnutie o uznaní štúdia za rovnocenné štúdiu v SR) – 70, ods. 3, písm. a) Zákona č. 578/2004 Z.z.
  • výpis z registra trestov – 70, ods. 3, písm. c) Zákona č. 578/2004 Z.z.
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, spôsobilosti pre právne úkony v plnom rozsahu a prehlásenie, že v období dvoch  rokov pred podaním žiadosti o vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania nemal/a zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods.1 písm. c) až g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – s overeným podpisom – § 69 ods. 1 písm. a), § 69 ods. 2  a 3, Zákona č. 578/2004 Z.z. a § 70, ods. 3, písm. a (resp. platné povolenie na výkon praxe  a potvrdenie z VÚC, že povolenie nebolo  zrušené). https://docs.google.com/document/d/1m9MCdR8ntqtpcqhxCsmSgOe3zERRZxO3/edit?usp=sharing&ouid=107345598497796887730&rtpof=true&sd=true

Nepovinná príloha:

  • Iba v prípade, že psychológ bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte EÚ: čestné vyhlásenie, že psychológ súbežne vykonáva zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte opatrené overeným  podpisom (§ 70, ods. 1, písm. g) Zákona č. 578/2004 Z.z.) alebo čestné vyhlásenie o mieste výkonu odborného zástupcu ( 68 ods. 1, písm. c) Zákona č.   578/2004 Z.z.).

Povinná príloha pre vydanie licencie pre klinickú psychológiu v ústavnom zariadení:

  • Doklady preukazujúce najmenej 5 ročnú odbornú prax v zdravotníctve ako psychológ – zápočtové listy a potvrdenie o zamestnaní preukazujúce odbornú prax, resp. kópiu platného povolenia na výkon zdravotníckeho povolania a potvrdenie z VÚC/MZ SR, že povolenie nebolo zrušené  ( 58 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

§ 58

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní psychológ 

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje 

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa  56 ods. 1

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. a)

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9)* sa vyžaduje 

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa  56 ods. 1

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia a 

c) najmenej päťročná odborná prax.

 § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.:

(4) Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:

a) nemocnica 

1) všeobecná

2) špecializovaná

b) liečebňa,

c) hospic,

d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,

e) prírodné liečebné kúpele,

f) kúpeľná liečebňa,

g) zariadenie biomedicínskeho výskumu,

h) detenčný ústav,

i) detenčný ústav pre mladistvých.

 

Pokiaľ psychológ predkladá žiadosť o licenciu pre viacero špecializácií/ CPČ, môže v jednom tlačive požiadať o vydanie viacerých licencií naraz a doklady prikladá iba 1x, pričom komora vydá každú licenciu samostatne.

Upozornenie:

Slovenská komora psychológov vydáva iba licencie, žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  pre  fyzické osoby (na základe licencie L1B) a právnické osoby (na základe licencie L1C) nájdete na web stránkach príslušného VÚC/samosprávneho kraja.

Informácia ku L1A licenciám:

Komora je v súlade s ustanovením § 78 zákona č. 578/2004 Z.z. povinná v súlade s ustanovením § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov povinná oznámiť vydanie povolenia, zmenu povolenia alebo zrušenie povolenia na výkon činnosti uvedenej v § 5 zákona o sociálnom poistení (licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) Sociálnej poisťovni, a to do 15 dní od jeho vydania alebo zrušenia a zmene údajov. Komora uvedenú skutočnosť oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb. Evidenciou v Sociálnej poisťovni držiteľovi L1A licencie vznikajú legislatívou definované povinnosti súvisiace s výkonom slobodného povolania, najmä povinnosť platby povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Slovenská komora psychológov nezodpovedá za neplnenie povinnosti psychológa vykonávajúceho slobodné povolanie na základe vydanej licencie.