Kurz prvej pomoci

Absolvovanie kurzu neodkladnej obnovy životných funkcií sa nepredkladá Slovenskej komore psychológov, zabezpečenie kurzu spadá do povinností zamestnávateľa a je hodnotené v tzv. klinickom audite podľa § 9b zákona 578/2004 Z.z. a § 2 ods. 7 písm. b Vyhlášky 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

578/2004 Z.z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

444/2019 Z.z. – Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Užitočné linky