Psychologické špecializácie a CPČ

Špecializačné štúdium

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností je možné získať špecializáciu v špecializačnom odbore:

  • klinická psychológia
  • poradenská psychológia
  • pracovná a organizačná psychológia

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je registrácia v Slovenskej komore psychológov a výkon zdravotníckeho povolania psychológ (v zdravotníctve).
Možnosti štúdia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta, Ústav psychológie
Limbová 14, 833 03 Bratislava

  • klinická psychológia
  • poradenská psychológia
  • pracovná a organizačná psychológia

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 5, Bratislava

  • klinická psychológia

Certifikačná príprava pre výkon certifikovaných pracovných činností

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností je možné absolvovať certifikačnú prípravu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti:

  • dopravná psychológia
  • psychoterapia
  • látkové a nelátkové závislosti

Dopravná psychológia

Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Ústav psychológie
Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

Psychoterapia

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii, Bratislava

SLEA Slovensko, Bratislava

ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš

Látkové a nelátkové závislosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ)
Fakulta psychológie, Tomášikova 20, 821 01 Bratislava