Účasť SKP v projektoch a komisiách

Rada vlády pre duševné zdravie

https://www.health.gov.sk/?rvdz-rada-dokumenty

https://www.health.gov.sk/?rvdz

 

Zastúpenie povolania psychológ a psychoterapeut v RVDZ

Rada vlády pre duševné zdravie

podpredsedníčka RDVZ a zástupkyňa Slovenskej komory psychológov –   do 30.09.2023 Mgr. Eva Klimová

Výbor pre primárnu prevenciu

zástupkyňa Slovenskej komory psychológov  ako zástupcu mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru – do 30.09.2023 Mgr. Eva Klimová

Ministerstvo obrany SR – Mgr. Michaela Štammová

zástupkyňa školských psychológov  –  PaedDr. Lucia Košťálová

zástupkyňa centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – PhDr. Edita Popperová

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  – PhDr. Daniel Ferkodič

Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie

zástupca psychológov – Mgr. František Nociar

zástupca organizácií pôsobiacich v oblasti starostlivosti o duševné zdravie Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Ministerstvo obrany SR – mjr. Mgr. Oľga Jančová Koháryová

zástupca psychoterapeutov – MUDr. Daniel Mago

Pracovné skupiny výboru

pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre deti a centrá pre PAS – Mgr. Hana Celušáková, PhD.

pracovná skupina pre prevenciu suicidality – PhDr. Vlasta Kurucová

pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých  – PhDr. Katarína Jandová, PhD. (za SKP nominovaný Mgr. Gabriel Hrustič, rozhodnutím MZ SR do prac. skupiny určená PhDr. Katarína Jandová, PhD.)

Výbor pre výskum

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – PhDr. Petra Ferenčiková

Centru výskumu psychických porúch UK – doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Ústav experimentálnej psychológie CSaPV SAV – Mgr. Jitka Gurňáková, PhD

Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu LF PJŠ KE – prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

zástupca organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru – Katedra psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského – Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Inštitút psychológie PU – Mgr. Gabriel Baník, PhD.

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie

zástupca psychológov – prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

zástupkyňa psychoterapeutov – Mgr. Viera Cviková, PhD.

zástupca vysokých škôl realizujúcich študijné programy z oblasti duševného zdravia – prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., Katedra psychológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského

zástupca mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie – Mgr. Hana Celušáková, PhD. Centrum pre rodinu Kvapka

Zástupca mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie  PhDr. Hana Ščibranyová, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii

 

Spolupráca na projektoch a národných programoch

  • Projekt Rodinné poradne

https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/bezplatne-rodinne-poradne-pomozu-rodinam-parom-i-jednotlivcom

zastúpenie Slovenskej komory psychológov – Mgr.  Eva Klimová

  • Bezplatné dlhové poradne

https://www.pomahamedlznikom.sk

zastúpenie Slovenskej komory psychológov – Mgr.  Eva Klimová

  • Informačné kancelárie pre obete trestných činov

https://prevenciakriminality.sk/p/potrebujem-pomoc

zastúpenie Slovenskej komory psychológov – Mgr.  Eva Klimová

  • BECEP

https://www.becep.sk

zastúpenie Slovenskej komory psychológov – Mgr.  Eva Klimová

 

Komisie a pracovné skupiny

Psychológovia sú menovaní do komisií  alebo projektových tímov zriadených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky:

Pracovná skupina ku aktualizácii Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia :  PhDr. Ján Grossmann

Pracovná skupina pre tvorbu zákona o psychologickej starostlivosti a psychoterapeutickej starostlivosti,  Slovenskej komore psychológov a psychoterapeutov:  PhDr. Hana Ščibrányová, Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA, do 30.09.2023 Mgr. Eva Klimová

Pracovná skupina pre tvorbu registra psychodiagnostických metód a registra komory:

do 30.09.2023 Mgr. Eva Klimová

Komisia pre overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania: Mgr. Eva Klimová, doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Komisia overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca, ktorý má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na území SR.

Úspešne sme sa podielali na tvorbe

Novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii s platnosťou od 2.1.2024  – zastúpenie komory v pracovnej skupine NR SR: Mgr. Eva Klimová