Štatút

Štatút Slovenskej komory psychológov je základnou normou komory,  korešponduje s ustanoveniami  zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upravuje najmä podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti komory a jej orgánov a iné. 

 

Štatút Slovenskej komory psychológov V_20190927.pdf