Registrácia v komore

5 krokov ako sa registrovať v komore

 

1) Oboznámte sa s Etickým kódexom psychológa a Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20230901#prilohy

Etický kódex psychológa

2) Vyplňte žiadosť o registráciu, kde vyznačíte, či máte záujem o registráciu alebo i o členstvo v komore. Môžete sa stať registrovaným psychológom alebo aj členom komory.

 

V žiadosti je potrebné úplne a správne vyplniť údaje (napr. i popisné číslo pri bydlisku a pod.), označiť záujem o registráciu/členstvo, podpísať žiadosť všade, kde je to vyžadované a vyplniť prílohy a podpísať ich.

 

V žiadosti je potrebné potvrdenie od aktuálneho zamestnávateľa (musí ísť o zdravotnícke zariadenie alebo poskytovateľa zdr. starostlivosti). Pokiaľ pracovný pomer ešte len vznikne, zamestnávateľ v žiadosti vyznačí dátum vzniku pracovného pomeru.

Upozornenie pre zamestnávateľov: registrácia v Slovenskej komore psychológov je  podľa zákona č. 578/2004 Z.z. možná až dňom vzniku pracovného pomeru, nie skôr.  Za pracovný pomer je považovaný pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na dobu neurčitú, obdobný pracovný pomer (služobný), dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti.

Žiadosť o registráciu

V prípade, že nie ste zamestnancom a žiadate s registráciou o vydanie licencie, na základe ktorej budete vykonávať zdravotnícke povolanie alebo buete v pracovnom pomere u právnickej osoby ako jej zástupca,  prikladáte i žiadosť o vydanie licencie a miesto potvrdenia zamestnávateľa čestné prehlásenie, že po získaní licencie budete pracovať ako zdravotnícky pracovník. Toto sa nepredkladá, ak žiadate o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Čestné prehlásenie o budúcom výkone povolania

Po vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od VÚC/MZ SR ako fyzická osoba je potrebné ho  predložíť komore.

Po vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od VÚC/MZ SR právnickej osobe a po zápise do OR SR  je potrebné komore predložiť potvrdenie zamestnávateľa.

 

3) Ku žiadosti priložte povinné prílohy:

  • doklad o odbornej spôsobilosti: overená kópia vysokoškolského diplomu, v prípade štúdia v zahraničí uznanie diplomu Ministerstvomškolstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni VŠ vzdelania v odbore psychológia (jednoodborové štúdium, pôvodné číslo odboru 3.1.9)
  • ak máte ukončenú špecializáciu (klinická, poradenská, pracovná a organizačná psychológia) alebo certifikovanú pracovnú činnosť (psychoterapia, dopravná psychológia, liečba závislostí) predkladá sa aj overená kópia diplomu o ukončení špecializačného štúdia alebo/a osvedčenie o ukončení certifikovanej pracovnej činnosti, v prípade štúdia v zahraničí uznanie dokladu o absolvovaní štúdia Ministerstvom zdravotníctva SR (overená kópia)
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiacepreukazujúci bezúhonnosť – originál
  • cudzinec, ktorý nie je občanom SR – predkladá všetky vyššie vymenované doklady, pričom originály dokladov musia byť preložené prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov SR.

nepovinné prílohy:

  • potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o zaradení do ďalšieho vzdelávania

 

4) Vyplnenú žiadosť so všetkými požadovanými prílohamizašlite poštou na adresu Slovenskej komory psychológov doporučenou zásielkou alebo doručte osobne. Urobte tak včas, nakoľko schvaľovanie žiadosti prechádza určitým procesom a je viazané na kontrolu Prezídiom komory.

Komora vzhľadom na pracovnú záťaž neodpovedá do 30 dní od doručenia žiadosti na otázky, či bola žiadosť doručená. Za rozhodujúci dátum pre spracovanie žiadosti sa považuje dátum doručenia do komory, nie dátum odoslania psychológom.

Zápis do registra sa realizuje spravidla k 1. a 15. v mesiaci.

 

5) Po schválení Vašej registrácie Vám zašleme potvrdenie o registrácii a na základe faktúry od komory bezodkladne zaplatíte príslušný zákonom  a Snemom komory stanovený jednorazový poplatok za registráciu (13 EUR) a poplatok za vedenie registra pre príslušný kalendárny rok (15 EUR).

Pokiaľ ste požiadali o členstvo, zašleme Vám rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a na základe faktúry zaplaťte členský príspevok podľa aktuálneho cenníka komory, ktorý zahŕňa i poplatok za registráciu a vedenie v registri pre príslušný kalendárny rok.

Žiaden poplatok neplatíte vopred, až na základe predpisu (faktúry) od komory.

 

Proces registrácie absolventov 2. stupňa VŠ štúdia jednoodborovej psychológie

Pokiaľ absolvent VŠ v odbore psychológia po jej absolvovaní ešte nemá vydaný diplom z dôvodu, že nebol vydaný príslušnou VŠ alebo univerzitou a nastupuje do zamestnania ako psychológ – zdravotnícky pracovník, je povinný miesto diplomu komore predložiť potvrdenie o absolvovaní VŠ štúdia. Na potvrdení musí byť uvedený termín ukončenia štúdia, odbor a dosiahnutý stupeň vzdelania. Ostatné náležitosti registrácie zostávajú nezmenené.  

Komora realizuje podmienečnú registráciu a pokiaľ psychológ do 60 kalendárnych dní odo dňa registrácie nepredloží overený diplom o ukončení VŠ odboru psychológia, registrácia bude ukončená a oznam zaslaný psychológovi a jeho zamestnávateľovi.  V takom prípade psychológ nebude spĺňať podmienku pre výkon zdravotníckeho povolania a nemôže vykonávať povolanie psychológ v zdravotníctve.  

Komora nevyzýva ku predloženiu diplomu.  

Tento režim je prechodný a špecifický iba pre absolventov VŠ štúdia a 1. registrácii.    

Informácia pre cudzincov – ovládanie slovenského jazyka

V prípade, že cudzinec chce vykonávať zdravotnícke povolanie psychológa v Slovenskej republike, podľa § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolaniaovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

§ 31 Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

(4) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4)24e) (ďalej len „ovládanie štátneho jazyka“). Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.  

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca, ktorý má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na území SR. 

Ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania Ministerstvo zdravotníctva SR overí skúškou až po vydaní rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie (vysokoškolského diplomu) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Notársky overenú kópiu dokladu o úspešnom overení znalosti slovenského jazyka je potrebné predložiť Slovenskej komore psychológ so žiadosťou o registráciu. 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: 

Overovanie ovládania štátneho jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)